2019-08-27
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - Remont drogi Zaborów za cmentarzem

ZP -271.21.2019                                                                                                                  Szczurowa – 27.08.2019

Dot.  postępowanie pn: Remont drogi Zaborów za cmentarzem na działce nr 1290 w km 0+300 do 0+500

 Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu

1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„BUD -DROG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg ŁAGOSZ SPÓŁKA JAWNA
Przyborów 398
32-825 Borzęcin

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3. W postępowaniu nie  odrzucono żadnej oferty. 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Okres rękojmi
i gwarancji

Razem
ilość punktów

1.

„BUD -DROG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg ŁAGOSZ SPÓŁKA JAWNA
Przyborów 398
32-825 Borzęcin

39 138,60

60 pkt.

84 m-ce

40 pkt.

 

100,00pkt

2.

KWARC Bartłomiej Głuchowski
Mikułowice 119
28-100 Busko Zdrój

46 764,60

50,21pkt.

84 m-ce

40 pkt.

 

90,21pkt

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
39-200 Dębica
ul. Drogowców 1

42 660,83

55,04 pkt.

84 m-ce

40,0pkt.

 

95,04pkt.

4.

ENIGMA GROUP Spółka z o.o
32-700 Bochnia
ul. Chodenicka 39

51 168,00

45,89pkt.

84 m-ce

40,0pkt.

 

85,89pkt.

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 09.09.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Maria Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.                                                                                            

UG Szczurowa