2019-08-23
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA- Dot. postępowania pn: Rozbudowa i remont budynku OSP w Uściu Solnym

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Dot. postępowania pn: Rozbudowa i remont budynku OSP w Uściu Solnym

Szczurowa, 23.08.2019 r. 

ZP 271.25.2019

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu: 

1.Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Zakład Budowlano- Remontowy Andrzej Pudełko
ul. Szkotnik 10
33-240 Żabno
 
2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
3. W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy:
 
HP BAUSYSTEM sp. z o.o.
Uszew 491
32-865 Uszew 
 
Uzasadnienie: Wykonawca nie załączył do oferty tabeli elementów scalonych stanowiącej podstawę wyceny ceny ofertowej.
Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych- oferta nie odpowieda treści SIWZ.
 
4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
 
 Lp
 
Nazwa Wykonawcy
 Cena  w zł.
 Ilość pkt.
 Okres gwarancji
 i rękojmi w m-cach
 ilość pkt.
 1.
 Firma Remontowo- Budowlana
 Marcin Miśkowiec
 ul. Lwowska 149
 32-820 Szczurowa
460 017,19
72
 Razem pkt.: 88,23
53,95
34,28
 2.
 Zakład Budowlano- Remontowy
 Andrzej Pudełko
 ul. Szkotnik 10
 33-240 Żabno
413 662,28
84
 Razem pkt.: 100
60
40
 3.
 HP BAUSYSTEM sp. z o.o.
 Uszew 491
 32-865 Uszew
582 191,82
84
Oferta odrzucona

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa w dniu 29.08.2019 r.
W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.
Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa