2019-08-14
Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu AGD realizowanego przez Gminę

                                                                                                              Szczurowa  14.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe

na zakup sprzętu AGD realizowanego przez Gminę

I.          Podmiot Zamawiający:

Gmina Szczurowa

ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa Tel. 14 6714455

Strona internetowa, na której zamieszczono zapytanie ofertowe: www.szczurowa.pl

Adres poczty e-mail: zamowienia@szczurowa.pl

II.         Opis przedmiotu zamówienia:

1.            Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu AGD do Gminy Szczurowa w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019.

2.             Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy sprzętu AGD wskazany został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla części wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – każda część wyspecyfikowana jest na odrębnym formularzu.

3.             Ofertę należy złożyć oddzielnie dla każdej części.

4.             Dopuszcza się złożenie oferty dla kilku części  na jednym formularzu, jednak cena winna być wyodrębniona indywidualnie dla każdej części.

 

III.        Termin wykonania zamówienia.

1.         Termin wykonania zamówienia: do  10  dni od daty  podpisania umowy

2.         Termin płatności: do  30 dni od daty otrzymania faktury.

3.         Wypłata nastąpi na podstawie faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

 

IV.        Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1.            Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie – cena 100%.

2.            Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację w portalu www.szczurowa.pl

3.            Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie bez podania przyczyny.

 

V.         Termin związania ofertą.

1.         Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.         Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

3.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.         Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia.

5.         Kontakt Wykonawcy i Zamawiającego może odbywać się za pomocą: mail zamowienia@szczurowa.pl; lub pisemnie na dziennik podawczy UG. 

6.         Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania jest P. Stanisława Giza (sgiza@szczurowa.pl.; tel. 14 632 09 37)

7.         Ofertę należy przesłać na adres email Zamawiającego: ug@szczurowa.pl lub pisemnie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2019 r. do godz. 12,00 wg następujących zasad:

a) ofertę zaleca się złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszego postępowania,

b) do oferty należy dołączyć wypełniony – wyceniony formularz, załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, stanowiący opis przedmiotu zamówienia. Wycenić należy każdą pozycję. Ogólna wartość zawarta w załaczniku powinna odpowiadać cenie ofertowej zawartej w formularzu ofertowym.

c) zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty lub dokonać w niej oczywistych korekt pisarskich i rachunkowych. Przy ewentualnych korektach rachunkowych za właściwe zostaną uznane ceny jednostkowe.

 

8.   Załączniki do zaproszenia:

a) Przedmiot zamówienia – wycena

b) Formularz ofertowy

c) Istotne postanowienia umowy

dokumenty do pobrania

 

UG Szczurowa