2019-07-30
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - Remont dróg dojazdowych do pól: Cz. 3 - Droga Górka – Podrząchowie

ZP -271.17.2019

Dot. postępowanie pn: Remont dróg dojazdowych do pól: Cz. 3 -  Droga Górka – Podrząchowie

W związku z odmową podpisania umowy przez wykonawcę: ENIGMA GROUP Spółka z o.o, 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39,  wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Urząd Gminy w Szczurowej korzystając z zapisów art. 94, ust. 3 PZP, wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Oferta została złożona przez wykonawcę:

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44

Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu 05.08.2019. W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Maria Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa