2019-07-04
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTEPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów mienia komunalnego gminy Szczurowa: cz. VI - Dokumentacja - Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich

ZP -271.15.2019                                                                                                Szczurowa – 04.07.2019

 

Dot.  postępowanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów mienia komunalnego gminy Szczurowa: cz. VI - Dokumentacja - Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich

W związku z odmową podpisania umowy przez wykonawcę: Biuro Projektowe ARCHI-PLAN, Marcin Chryczyk, Ul. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna,  wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Urząd Gminy w Szczurowej korzystając z zapisów art. 94, ust. 3 PZP, wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Oferta została złożona przez wykonawcę:  

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK s.c.
Anna i Maciej Pindurowie
Ul. Szeroka 24
44-240 Żory 

Z wykonawcą zostanie spisana umowa w dniu 10.07.2019. W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy

UG Szczurowa