2019-05-17
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Wykonanie dokumentacji projektowej

Ogłoszenie w BZP nr 549370-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

Wójt Gminy Szczurowa: Wykonanie dokumentacji projektowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2 , 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.szczurowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szczurowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres zamawiającego; Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska2, 32-820 Szczurowa, sekretariat - dziennik podawczy
Adres:
Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej
Numer referencyjny: UG.I.271.15.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie stawia się w tym zakresie żadnych ograniczeń
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących obiektów/części: 1 parking usytuowany na działce nr 1024 i 1023/1 w m. Szczurowa, 2 przedszkole w m. Strzelce Małe, 3 remiza OSP Strzelce Małe, 4 rozbiórka budynku w m. Wrzępia, 5 rozbiórka budynku w m. Niedzieliska, 6 Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich, 7 Siłownia zewnętrzna Niedzieliska, 8 Remont drogi Zaborów za cmentarzem na działce nr 1290, Dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć w tym pozyskania odpowiednio dla części pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę. Dokumentacja powinna być kompletna i zawierać wszystkie rozwiązania branżowe oraz wszystkie warunki, uzgodnienia i decyzje (np. pozwolenia wodnoprawne) niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę.
II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

71242000-6

71248000-8

71000000-8

71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

6

     

6

     

5

     

3

     

3

     

7

     

4

     
 

14

   

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane w częściach. Terminy realizacji określone są dla każdej części oddzielnie i wynoszą: 1 część - 6 miesięcy, 2 część - 6 miesięcy, 3 część - 5 miesięcy, 4 część - 3 miesiące, 5 część - 3 miesiące, 6 część - 7 miesięcy, 7 część - 4 miesiące, 8 część - 14 dni. Termin 6 miesięcy odnosi się do najdłuższego przewidzianego okresu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiany określono w rozdz. VII SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
informacje o których mowa w art. 13, ust. 1 - 3 oraz obowiązkach z art. 15 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zawarto w zapisach SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dokumentacja - parking usytuowany na działce nr 1024 i 1023/1 w m. Szczurowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:budowa/ przebudowa parkingu na dz. nr 1024, 1023/1, w miejscowości Szczurowa, szacowana liczba miejsc parkingowych ok. 25, w tym uwzględnienie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej, rozbudowa oświetlenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dokumentacja - przedszkole w m. Strzelce Małe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:przebudowa obiektu na dz. nr 295 (bez mieszkań na piętrze budynku) wraz ze zmianą układu funkcjonalnego pod potrzeby przedszkola oraz żłobka wraz z zapleczem kuchennym, sanitarnym, socjalnym, salami zabaw itp. Projekty instalacyjne, kotłowni gazowej, termomodernizacja, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Wyposażenie pomieszczeń, zagospodarowanie otoczenia (m.in.. prace ziemne, place zabaw, ogrodzenie, zagospodarowanie zieleni, prace brukarskie, parking, mała architektura, oświetlenie zewnętrzne, monitoring).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dokumentacja - remiza OSP Strzelce Małe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku remizy na dz. 303, 304
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Wrzępia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie prac rozbiórkowych budynku starej zlewni mleka na dz. nr 535
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Dokumentacja - rozbiórka budynku w m. Niedzieliska

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie prac rozbiórkowych budynku gospodarczego na dz. nr 1204 w m. Niedzieliska
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Dokumentacja - Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:rozbudowa/przebudowa budynku szkoły podstawowej na dz. 1856, 1062/4 o salę gimnastyczną (wymiary boiska 12x24 wraz z trybunami) zapleczem socjalnym, sanitarnym, gabinet lekarski, bibliotekę, jadalnię wraz z instalacjami i zagospodarowaniem otoczenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 7
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Dokumentacja - Siłownia zewnętrzna Niedzieliska

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakup i montaż siłowni zewnętrznej na dz. nr.. zgodnie z wytycznymi programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministerstwa Sportu i Turystki. Wariant podstawowy: - Siłownia plenerowa (wymagane minimum 6 urządzeń) - Strefa relaksu (minimum 4 ławki, plenerowe urządzenia do gier, np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp., zagospodarowanie zieleni)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Remont drogi Zaborów za cmentarzem na działce nr 1290

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyrównanie istniejącej podbudowy, Wykonanie nawierzchni bitumicznej, Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym. Całość dokumentacji w kilometrze 0 + 300 do 0 + 500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


Dokumenty do pobrania


Modyfikacja nr 1

ZP-271.15.2019                                                                                                                                                              Szczurowa, 23.05.2019

Dot.  postępowanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej

                              Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału IV SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.

 

Treść:

12) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

nie otwierać przed dniem 27.05.2019 r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą- nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

2. Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2019r. o godz. 09:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 27.05.2019 r. o godz. 9:15.

 

Po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

12) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

nie otwierać przed dniem 30.05.2019r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą- nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

2.Termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2019r. o godz. 09:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter, w dniu 30.05.2019 r. o godz. 9:15.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

 

Ogłoszenie nr 540101891-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 549370-N-2019
Data: 17/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2, 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-27, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-30, godzina: 09:00


Modyfikacja nr 2

ZP -271.15.2019                                                                               Szczurowa – 29.05.2019

Dot.  postępowanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej

Zamawiający modyfikuje  zapisy rozdziału IV SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.

Treść:

12) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ nie otwierać przed dniem 30.06.2019r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

3. Termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2019r. o godz. 09:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 30.05.2019r.  o godz. 9:15.

Po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

12) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ nie otwierać przed dniem 10.06.2019r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

3.Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2019r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 10.06.2019r.  o godz. 9:15.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ

 


Ogłoszenie nr 540105941-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.

 

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 549370-N-2019
Data: 17/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2, 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-30, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-10, godzina: 09:00,


Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 549370-N-2019
Data: 17/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Lwowska  2, 32-820  Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-10, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-13, godzina: 09:00,


Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - Modyfikacja nr 3

ZP -271.15.2019                                                                                            Szczurowa – 07.06.2019

Dot.  postępowanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej

 Urząd Gminy w szczurowej informuje, że w przedmiotowym postepowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści

I Zapytanie wykonawcy:

Zgodnie z zapisami SIWZ dla postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 6 – rozbudowa szkoły w Strzelcach Wielkich uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- czy obszar objęty jest MPZ lub decyzja ULICP

·  odpowiedź zamawiającego:

Na etaspie projektowsnia wykonawca będie miał obowiązek uzyskania  decyzji ULICP.

- czy działka jest uzbrojona w następujące media: wodę, kanalizację sanitarna, kanalizacje deszczowa, gaz, elektroenergetyczną

·                  odpowiedź zamawiającego:

Działka jest uzgrojona w wodę, gaz i istniejący przyłacz elektroenergetyczny.

- czy projektowany budynek ma być obiektem wolnostojącym czy tez połączony fizycznie z istniejącym budynkiem szkoły

·                 odpowiedź zamawiającego:

Budynek winien być połączony fizycznie z istniejącym budynkiem szkoły.

- proszę o podanie przybliżonych wielkości pomieszczeń dodatkowych:

·                 odpowiedź zamawiającego:

Wielkość pomieszczeń winna być dostosowana do potrzeb szkoły i uczniów, przyjmuje się ok. 160 – 200 uczniów. Szacunkowo przyjmuje się ze poszczególne pomieszczenia powinny mieć następującą  powierzchnię:

bibliteka – 50 m2,

gabinet lekarski -  25 m2

jadalnia -  60  m2

szaplecze socjalno - samitarne (satnie dla dziewcząt i chłopców wraz z toaletami i prysznicami, dla przebywających w nich jednorazowo ok. 30 osób, pomieszczenie dla nauczyciela wraz z magazynem na sprzęt sportowy)  – przy czym normy powinny być przyjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami w przeliczeniu na liczbę użytkowników.  .

W ramach przebudowy przewiduje się również adaptację istniejących pmieszczeń.

- czy Inwestor posiada inwentaryzację istniejącego budynku szkoły

- odpowiedź zamawiającego:

Inwestor nie posiada inwentaryzacji istniejącego budynku szkoły.

- wyjaśnienie skrótu ICP w zakresie prac projektowych.

- odpowiedź zamawiającego:

Chodzi o uzyskanie decyzji ULICP - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II Zapytanie Wykonawcy:

proszę o podanie:

1.powierzchni/kubatury budynku w Strzelcach Małych  w części przeznaczonej na przedszkole i żłobek oraz powierzchni terenu do zagospodarowania,

- odpowiedź zamawiającego:

powierzchnia zabudowy 496 m2, kubatura 1736 m3, teren do zagospodarowania – 0,3011 ha

2.powierzchni  dachu budynku OSP w Strzelcach Małych,

- odpowiedź zamawiającego:

powierzcynia dachu: 190m2

3.powierzchni/kubatury budynku starej zlewni mleka w m. Wrzępia,

- odpowiedź zamawiającego:

powwierzchnia:  91 m2, kubatura: 237 m3

4.powierzchni/kubatury budynku gospodarczego w m. Niedzieliska

- odpowiedź zamawiającego:

powierzchnia budynku: 108 m2, kubarura: 304 m3

III  Zapytanie Wykonawcy:

w związku z przetargiem na Wykonanie dokumentacji projektowej na: 2 przedszkole w m. Strzelce Małe, 6 Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach Wielkich, chciałbym zapytać czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników? Poniżej zalety zastosowania konstrukcji lekkiej stalowej:

1) konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentów czyli zwyczajnie ich odchudzenie w porównaniu do technologii tradycyjnej

2) charakter konstrukcji pozwala na optymalizację ścian i ich grubości co powoduje, że stosując szkielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w porównaniu do tradycji – na każdy 1000 metrów uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o powierzchni łącznej 50 metrów

3) Szkielet pozwala lepiej wyizolować całą Konstrukcje budynku i uzyskujemy wówczas lepsze parametry termiczne ścian a co za tym idzie tańsze koszty eksploatacji.

4) Kompletny szkielet budynku wraz ze ścianami ewentualnymi stropami i więźbą dachową powstaje na budowie w zaledwie 30 dni – obiekt ok. 1000 metrów

5) Koszt budowy obiektu na bazie konstrukcji stalowej jest tańszy w budowie ok. 10-15 % niż obiekt tradycyjny a zdecydowanie krótszym czasie wznosimy taki obiekt

6) Budynki oświatowe to np.: szkoła w Bezrzeczu – 1500 m, Przedszkole w Zielonce – ok. 800, Przedszkole w Kleosinie – 800 m, Przedszkole w Bełdowie – 700 m i inne. Największa zabudowa, którą wykonaliśmy miała 25.000 m.kw

7) Przegrody w naszej technologii spełniają max parametr 0,15 W/m2K współczynnika przewodzenia ciepła.

8) Zamiana technologi z tradycyjnej murowanej na lekką stalową, stanowi z punktu widzenia prawa budowlanego nieistotną zmianę projektową i nie wymaga wykonania zamiennego pozwolenia na budowę

- odpowiedź zamawiającego:

Obiekt powinien zostać zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Dopuszcza się elementy stalowe jako elementy konstrukcyjne np. nośne dachu. 

Zamawiający modyfikuje  zapisy rozdziału IV SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.

Treść:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

nie otwierać przed dniem 10.06.2019r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

3                Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2019r. o godz. 09:00.

4                Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 10.06.2019r.  o godz. 9:15.

 

Po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

nie otwierać przed dniem 13.06.2019r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

3.Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2019r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 13.06.2019r.  o godz. 9:15.

Zamawiający modyfikuje  zapisy rozdziału II SIWZ w zakresie oświadczeń i dokumentów składanuych wraz z ofertą:

w SIWZ jest:

4.1.           OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTA

1)OŚWIADCZENIE WSTĘPNE : Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie w przedmiocie:

a)        braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;

b)spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą, zaleca się na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ - wzór przedmiotowych oświadczeń  stanowi zał.  2 i 3 do SIWZ.

Po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

4.2.           OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTA

1)OŚWIADCZENIE WSTĘPNE : Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie w przedmiocie:

a)               braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;.

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą, zaleca się na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SIWZ - wzór przedmiotowych oświadczeń  stanowi zał.  2 do SIWZ.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ

UG Szczurowa