2019-05-07
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich

ZP -271.11.2019                                                                                                Szczurowa – 07.05.2019

Dot.  postępowanie pn: Rewitalizacja DL w Kopaczach Wielkich

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda
Krzeczów 410
32-700 Bochnia

Oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie  odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./ ilość pkt

Okres gwarancji
i rękojmi  w m-cach / ilość pkt

1

Zakład Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda
Krzeczów 410
32-700 Bochnia

990 951,43

56,70

84

40

Razem punkty: 96,70

2

Firma Ogólnobudowlana  BIL-BUD Dariusz Bilski
33-114 Rzuchowa 74A

936 444,57

60

72

34,28

Razem punkty: 94,28

Z Wykonawcami  wyłonionymi w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 16.05.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

 

UG Szczurowa