2019-04-26
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Rozbudowa budynku OSP w Kwikowie


WYNIKI   POSTĘPOWANIA

ZP -271.10.2019                                                                                                                                 Szczurowa – 26.04.2019

 Dot.  postępowanie pn: Rozbudowa  budynku OSP w Kwikowie                  

        Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.              Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

FHU EL-BUD Leszek Wójcik

32-825 Borzęcin 589 F

Oferta w/w wykonawcy  zawiera  najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.                                                     

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W   postępowaniu  odrzucono ofertę wykonawcy:

- FB Termo-Bud

Tadeusz Jasiński

Cieniawa 241

33-333 Ptaszkowa 

Uzasadnienie: do oferty wykonawca dołączył wycenione tabele elementów scalonych  z zakresem innym, większym  niż to stanowił załącznik do SIWZ.

Wykonawca podwójnie wycenił elementy remontu dachu i termomodernizacji   istniejącego budynku  OSP, przyjmując dla tych pozycji podwójne, różne od siebie wartości, zatem nie ma możliwości skorygowania (zmniejszenia)  o daną pozycję załączonych przedmiarów.  W takiej sytuacji oferta jest nieporównywalna z ofertami innych wykonawców. W SIWZ dot. opisu sposobu obliczenia ceny i załączenia do oferty tabeli elementów scalonych  zamawiający wskazał  że: „… tabele mogą być dołączone w formie wygenerowanej przez dany program kosztorysowy lub w formie tabeli  i zawierać następujące informacje: nazwę/opis robót oraz wartość dla poszczególnej pozycji/punktu/podpunktu, poszczególne pozycje winny odpowiadać treścią  tabelom elementów scalonych załączonych do SIWZ (wszystkim pozycjom, punktom i podpunktom).”

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1, pkt. 2 – treść oferty nie odpowiada treści  SIWZ.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena  w zł./ pkt

 Okres gwarancji

i rękojmi  w m-cach /pkt.

1

TARTAK TIMBER LTD

Paweł Ducinowski

32-825 Borzęcin 586B

1 050 068,11

 

51,81

84

 

40

Łączna ilość punktów: 91,81

2

PB IMBUD

Jerzy i Jarosław Gajdosz SJ

Ul. Okrężna 4

33-100 Tarnów

999 525,47

 

 

54,43

84

 

40

Łączna ilość punktów: 94,43

3

FHU EL-BUD Leszek Wójcik

32-825 Borzęcin 589 F

906 795,05

60

84

40

Łączna ilość punktów:100

4

FB ERGBUD

Krzysztof Żak

Ul. Kusocińskiego 5

32-800 Brzesko

1 096 576,57

 

 

49,62

84

 

 

40

Łączna ilość punktów: 89,62

5

FB Termo-Bud

Tadeusz Jasiński

Cieniawa 241

33-333 Ptaszkowa

959 727,08

 

 

 

84

 

 

 

Oferta odrzucona

6

FRB Marcin Miśkowiec

Ul. Lwowska 149

32-820 Szczurowa

1 126 000,00

 

48,32

84

 

40

Łączna ilość punktów: 88,32

7

FO BIL-BUD Dariusz Bilski

33-114 Rzuchowa 74A

1 020 514,80

53,31

84

40

Łączna ilość punktów:93,31

 

 

UG Szczurowa