2019-04-24
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Niedzieliska w formule zaprojektuj i wybuduj.

ZP -271.8.2019                                                                                                 Szczurowa – 24.04.2019

Dot.  postępowanie pn: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Niedzieliska w formule zaprojektuj i wybuduj.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.Odrzucono ofertę wykonawcy:

DB Budownictwo sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 8
28-236 Rytwiany 

Uzasadnienie: zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnienia  w kontekście rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył  dwa rozbieżne oświadczania. W związku z tym zamawiający poprosił o wskazane ostatecznego stanowiska w tej sprawie. Wykonawca nie złożył żadnego oświadczenia.

Zamawiający  odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 pzp – oferta zawiera rażąco niską cenę.

2. W związku z odrzuceniem oferty wykonawcy: DB Budownictwo sp. z o.o. oraz faktem, że  ceny pozostałych ofert znacznie przewyższają kwotę jaką  zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania na  podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych.

UG Szczurowa