2019-02-26
Zamówienia publiczne / WYNIKI POTĘPOWANIA - Budowa infrastruktury obsługi podróżnych- część I,II,III

ZP -271.3.2019                                                                                                                  Szczurowa – 26.02.2019

Dot.  postępowanie pn: Budowa infrastruktury obsługi podróżnych- część I,II,III

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.      W części I – Szczurowa:  postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie; Oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna; art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych.

2.                W części II  - Niedzieliska i części III – Wola Przemykowska wybrano oferty złożone przez Wykonawcę odpowiednio dla każdej części: 

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski
Waryś 360
32-825 Borzęcin 

Oferty w/w wykonawy  zawierają  najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.                                                     

3. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy. 

4.W   postępowaniu nie   odrzucono żadnej  oferty.  

5.Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

cz. I. Szczurowa

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena 

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach   

1.

FIRMA  STAR

Ul. Warszawska 87

33-240 Żabno

1 197 804,71

60

Postepowanie dla tej części  unieważnione

 cz. II. Niedzieliska

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena 

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach   

1.

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski

Waryś 360

32-825 Borzęcin

239 753,78

 

60 pkt.

72

 

40 pkt.

Ilość punktur razem: 100 pkt.

2.

FIRMA  STAR

Ul. Warszawska 87

33-240 Żabno

282 061,62

 

51 pkt.

60

 

33,33 pkt.

Ilość punktur razem: 84,33 pkt.

 cz. III. Wola Przemykowska

lp

 

Nazwa Wykonawcy

Cena 

Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach   

1.

Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Ducinowski

Waryś 360

32-825 Borzęcin

439 014,17

 

60 pkt.

72

 

40 pkt.

Ilość punktur razem: 100 pkt.

 

2.

FIRMA  STAR

Ul. Warszawska 87

33-240 Żabno

585 165,29

 

45,01

60

 

33,33 pkt

Ilość punktur razem: 78,34 pkt.

Z Wykonawcą wyłonionym  w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 05.03.2019 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa