2018-12-03
Zamówienia publiczne / WYNIKU POSTEPOWANIA - Zagospodarowanie terenu dla potrzeb osiedla w m. Szczurowa

ZP -271.19.2018                                                                                               Szczurowa – 03.12.2018

Dot.  postępowanie pn: Zagospodarowanie terenu dla potrzeb osiedla w m. Szczurowa – budowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowa zjazdów z drogi gminnej nr 251008K na budowane drogi wewnętrzne.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.     Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zespół Usługowy Krzysztof Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44 

Oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.                                                     

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy. 

3.W postępowaniu odrzucono oferty następujących wykonawców: 

- PPUH DREW-METAL
Bartłoniej głuchowski
Mikułowoce 119
28-100 Busko Zdrój

uzasadnienie: wykonawca do oferty nie dołączył kompletnego kosztorysu ofertowego, a jedynie pozycję nr 12  i ogólną wartość kosztorysu. Zamawiający wymagał by wraz z ofertą wykonawcy złożyli kosztorys ofertowy.

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1  pkt. 2 prawa zamówień publicznych: treść oferty  nie odpowiada treści SIWZ.

- Przedsiębiorstwo  Usługowo Handlowe
EDER
Wąs Wiesław
32-822 Strzelce Wielkie 55 A 

uzasadnienie: wykonawca  w pozycji nr 3 kosztorysu ofertowego  wycenił dodatek  za następne  5 cm  usunięcia warstwy ziemi, natomiast winno być za  15 cm.  Zamawiający wymagał by wraz z ofertą wykonawcy złożyli kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót.  

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1  pkt. 2 prawa zamówień publicznych: treść oferty  nie odpowiada treści SIWZ, nie jest możliwa jej korekta na podstawie art. 87 prawa zamówień publicznych.

4.Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena / pkt

Okres gwarancji i rękojmi / pkt

Łączna ilość punktów

 1

PPUH DREW-METAL Bartłomiej Głuchowski.
Mikułowice 119 , 28-100 Busko – Zdrój

Oferta odrzucona

-

 2.

Usługi Remontowo – Budowlane .
Janusz Ducinowski
Waryś 360 32-825 Borzęcin

172 869,75zł

 51,96 pkt

36 m-cy

 17,14 pkt

69,10

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe FILAR  32-700 Bochnia ul. Dębcza 65

272 817,28zł

32,93 pkt

72 m-ce

34,29 pkt

67,22

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„EDER” Wąs Wiesław .
32-822 Strzelce Wielkie 55 A

Oferta odrzucona

-

 5.

Zespół Usługowy Krzysztof Krupa .
32-822 Strzelce Wielkie 44

149 722,97zł

60 pkt

84 m-ce

40 pkt

100

 Z Wykonawcą  wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 10.12.2018 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Marią Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa