2018-11-30
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Zimowe utrzymanie dróg południowo-wschodniej części gminy

ZP -271.20.2018                                                                                                                 Szczurowa – 30.11.2018

Dot.  postępowanie pn: Zimowe utrzymanie dróg południowo-wschodniej części gminy

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1.      Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Klaudia Stąsiek
Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe
Ul. Lwowska 102 32-820 Szczurowa 

Oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji wszystkich odcinków

Czas reakcji

1

Klaudia Stąsiek 
Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe
Ul. Lwowska 102
32-820 Szczurowa

6 105,00

0,5 h

Ilość uzyskanych pkt: 100

 Z Wykonawcą  wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 03.12.2018 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Marią Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

 

UG Szczurowa