2018-11-15
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Szczurowa 2018/2019

Dot.  postępowanie pn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie  gminy Szczurowa 2018/2019

 Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu

1. wybrano odpowiednio oferty:

1) dla części  I:  Zimowe  utrzymanie  dróg  północno-zachodniej części gminy

Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe „EDER” Wąs Wiesław
32-822 Strzelce Wielkie 55A 

2) dla części  III:  Zimowe zwalczanie śliskości

Zespół Usługowy Krzysztof  Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44

Oferty zawierają najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu odrzucono ofertę złożoną dla cz. II:  Zimowe  utrzymanie  dróg  południowo-wschodniej części gminy złożoną  przez Wykonawcę:

Klaudia Stąsiek 
Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe
Ul. Lwowska 102
32-820 Szczurowa 

Uzasadnienie: w kryterium  czas reakcji  wykonawca zaoferował  wartość  0.15 h. W SIWZ rozdz. V pkt. 3 zamawiający przewidział dla tergo kryterium  zasadę:  Wykonawca w ofercie dla kryterium czas reakcji  winien wskazań jedną z trzech powyższych opcji tj. 0,5 h, 1 h. 1,5 h lub 2 h

Oferta zawierająca inny wariant czasu reakcji  zostanie odrzucona.

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt 2 PZP- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Cześć I  Zimowe  utrzymanie  dróg  północno-zachodniej części gminy:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji wszystkich odcinków

Czas reakcji

1

Zespół Usługowy K. Krupa .

32-822 Strzelce  Wielkie 44

9 883,08

 

41,90 pkt

0,5 h

 

40 pkt

Łączna ilość uzyskanych pkt. 81,90 

2

Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe „EDER” Wąs Wiesław

32-822 Strzelce Wielkie 55A

6 902,15

 

60 pkt

0,5 h

 

40 pkt.

Łączna ilość uzyskanych pkt.100,00

 Cześć II  Zimowe  utrzymanie  dróg  południowo-wschodniej części gminy:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji wszystkich odcinków

Czas reakcji

1

Klaudia Stąsiek 

Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe

Ul. Lwowska 102

32-820 Szczurowa

6 075,00

0,15 h

Oferta odrzucona

 Cześć III  Zimowe zwalczanie śliskości:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena jed. akcji wszystkich odcinków

Czas reakcji

1

Zespół Usługowy Krzysztof  Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

7 227,36

60 pkt.

0,5 h

40 pkt.

Łączna ilość uzyskanych pkt. 100

 
5. Dla części   II Zimowe  utrzymanie  dróg  południowo-wschodniej nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu  w związku z czym  postepowanie w tej części unieważniono.

Podstawa prawna art. 93, ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych.  

Z Wykonawcami  wyłonionymi w postępowaniu  zostaną podpisane umowy w dniu 21.11.2018 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Marią Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa