2018-11-14
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi związane z odpadami

Polska-Szczurowa: Usługi związane z odpadami 2018/S 219-501699
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Szczurowa
000548880
ul. Lwowska 2
Szczurowa
32-820
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Święch
Tel.: +48 146714455
E-mail: zamowienia@szczurowa.pl
Faks: +48 146714505
Kod NUTS: PL217

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szczurowa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szczurowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa

Numer referencyjny: UG.I.271.18.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa z sołectw: Barczków, Dąbrówka Morska, Dołęga, Górka, Kopacze Wielkie, Księże Kopacze, Kwików, Niedzieliska, Pojawie, Popędzyna, Rajsko, Rudy Rysie, Rylowa, Rząchowa, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie, Szczurowa, Wola Przemykowska, Wrzępia, Uście Solne, Zaborów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90513100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Zamówienie dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Szczurowa

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zakres prac obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

W tym:

a) odbieranie odpadów niesegregowanych (zmieszanych),

b) odbieranie odpadów segregowanych,

c) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji,

d) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon.

Powierzchnia Gminy Szczurowa wynosi 135 km2. Liczba ludności – 9 602 wg. stanu na dzień 31.12.2017 r. (+/- 5 %), liczba gospodarstw domowych na 30.9.2018 r. – 2 369. Orientacyjna liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne:

— Barczków – 38
— Dąbrówka Morska – 50
— Dołęga – 112
— Górka – 124
— Kopacze Wielkie – 34
— Księże Kopacze - 15
— Kwików – 59
— Niedzieliska – 220
— Pojawie – 110
— Popędzyna - 16
— Rajsko – 60
— Rudy Rysie – 220
— Rylowa – 80
— Rząchowa - 25
— Strzelce Małe - 130
— Strzelce Wielkie - 240
— Szczurowa – 480
— Wola Przemykowska - 230
— Wrzępia – 130
— Uście Solne - 280
— Zaborów - 140

Uwaga: Ilości nieruchomości, gospodarstw oraz osób są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów lub liczby mieszkańców i gospodarstw (+/- 5 %).Ilość szacunkowa odpadów do odbioru z terenu gminy Szczurowa w ciągu obowiązywania umowy:

— odpady segregowane - 143 Mg
— odpady niesegregowane/ zmieszane/ - 790 Mg
— odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 170 Mg
— odpady ulegające biodegradacji – 2 Mg

Uwaga: Ilość wytworzonych i odebranych z terenu gminy Szczurowa odpadów nie jest zależna od Zamawiającego i w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie. Wykonawca winien wycenić zamówienie w oparciu o dane min. dot. ilości mieszkańców i gospodarstw domowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

 

Po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie udzielone kolejne zamówienie o podobnym charakterze stosownie do obowiązujących przepisów w trakcie udzielania tego zamówienia

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

1) Cena brutto – 60 %

2) Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych – 30 %

3) Akcja edukacyjno-informacyjna w placówkach oświatowych – 10 %

Przewiduje się udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Szczurowa (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

2) zezwolenia na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich),

3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanym rejestrem - BDO (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia dokumentu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zawierającą co najmniej:

— jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającej na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 500 Mg odpadów w ciągu roku z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku podania wartości usług w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego, jeżeli w tym dniu kurs walu nie będzie notowany to wg kursu dnia następnego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Projekt umowy stanowi załącznik do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/12/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/12/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

 

Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. 24, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Halina Święch - zamowienia@szczurowa.pl

Komisyjne otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

 

Październik 2019

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz pocztyelektronicznej; zamowienia@szczurowa.pl.

3. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal dostępny na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa JEDZ dotyczący tych podmiotów.

4. Dokumenty lub oświadczenia inne niż oferta i JEDZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w akapicie pierwszym, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt. 1.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

JEDZ, zezwolenia, licencje; wykaz usług; informacja z KRK, oświadczenie wykonawcy - zał. nr 5 do SIWZ; odpis z rejestru lub CEiDG - określonych w rozdziale II pkt. 4 SIWZ.

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale II pkt. 4 SIWZ, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu - Sposób i termin przekazywania oświadczeń i dokumentów został określony w SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa odpowiednio dokumenty określone w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zobowiązani są złożyć Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia ich dotyczące.

9. Wytyczne dotyczące wykonawców występujących wspólnie zostały określone w SIWZ.

10. Wadium w wysokości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pll

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej 3) wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/11/2018

Dokumenty do pobrania

Klucz publiczny


Modyfikacja nr 1

ZP -271.18.2018                                                                                Szczurowa – 26.11.2018

Dot.  postępowanie pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa

Zamawiający modyfikuje  zapisy rozdziału II pkt. 4.3 ppkt 1) lit.b.2 SIWZ w zakresie żądanego dokumentu – informacji z KRS  dot. potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy:

Zapis :

b.2  informację  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

Po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

b.2  informację  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający modyfikuje  zapisy rozdziału II pkt. 4.1 ppkt 3)  SIWZ  (ostatnie zdanie):

Zapis :

Zamawiający wymaga wypełnienia całego formularza, poza punktami B, D w części IV oraz częścią V JEDZ.

Po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga wypełnienia całego formularza, poza punktami B, D w części IV oraz częścią V JEDZ - w zakresie w jakim zostały postawione warunki udziału i podstawy wykluczenia.

Niniejsza modyfikacja   stanowi integralną część postepowania i jest wiążąca.

UG Szczurowa