2018-09-13
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Remont drogi dojazdowej do pól Szczurowa - Lizawki

ZP.271.15.2018                                                                                             Szczurowa – 13.09.2018

Dot.  postępowanie pn: Remont drogi dojazdowej  do pól Szczurowa - Lizawki

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

ZESPÓŁ USŁUGOWY  Krzysztof  Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44

Oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.                                                     

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto
/pkt

Okres gwarancji i rękojmi /
pkt

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe” BRATKO” Brukarstwo i Budownictwo Jerzy Seremet

Ul. Kolejowa 133
33-130 Radłów

91 450,50 zł

39,30

84 m-ce

40 pkt

Łączna ilość punktów:  79,30

2.

Firma Usługowa „TURACZY” Stanisław, Marek, Łukasz Turaczy Spółka Jawna  

32-820 Szczurowa ul. Krakowska  129

68 392,92

84 m-ce

Łączna ilość punktów:  92,55

3.

ZESPÓŁ USŁUGOWY  Krzysztof  Krupa  

32-822 Strzelce Wielkie 44

59 904,21

84 m-ce

Łączna ilość punktów:  60,00

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 19.09.2018 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Marią Kania.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa