2018-09-03
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA- Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa
WYNIKI POSTĘPOWANIA
Szczurowa, 03.09.2018r.
ZP-271.13.2018
 
Dot. postępowania pn: Konserwacja polichromii na stropie dworu w m. Szczurowa
 
Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:
 
1. Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
SECCO Krzysztof Opiłło
ul. Obozowa 45 F/10
30-383 Kraków
 
Oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.
 
2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 
 
 Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
 Cena 
 Okres gwarancji
 i rękojmi 
 1.
 SECCO Krzysztof Opiłło
 ul. Obozowa 45 F/10
 30-383 Kraków
49 857,66
84
 Ogólna ilość punktów: 100
60
40
           
Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa w dniu 07.09.2018 r. 
 
W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.
 
Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.                                                    
UG Szczurowa