2018-07-12
Zamówienia publiczne / ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU

  

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

ZP -271.8.2018                                                                           Szczurowa – 12.07.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa”  w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Szczurowa unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu

10 lipca 2018 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:

W dniu 11 lipca 2018 r. Zamawiający otrzymał  pocztą elektroniczną pismo od uczestnika postępowania,  zgłaszające nieprawidłowości przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o oświadczenia
i informacje złożone wraz z ofertą przez spółkę MAXTO, z zawiadomienia przekazanego przez uczestnika postępowania  wynika, że Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie spełnia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie oferowanego sprzętu.

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz  o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

UG Szczurowa