2018-07-10
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa

ZP -271.8.2018                                                                                             Szczurowa – 10.07.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa”  w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa.

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

MAXTO Sp z o.o
Ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka

Oferta zawierają najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.   

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu odrzucono oferty wykonawców:

a) FHU HORYZONT Krzysztof Lech
Ul. 11 Listopada 21
38-300 Gorlice

W ofercie występują następujące niezgodności w stosunku do SIWZ:

Pozycja w ofercie

Wymaganie SIWZ

Model zaproponowany

Uzasadnienie

Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania zabezpieczającego

 

Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem

 

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania zabezpieczającego

 

Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanego monitora do serwera i systemu operacyjnego z licencjami dostępowymi

 

Punkty dostępowe

2.4Ghz oraz 5GHz nie mniejsza niż 26 dBm

Ubiquiti UAP-AC-LR

Maksymalna moc 24 dBm w częstotliwości 2.4 GHz i 22 dBm w 5GHz zgodnie z informacjami

podanymi w karcie katalogowej

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt. 2 ustawy  prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści  SIWZ

b) SUN TAR sp. z o.o.
Ul. Boy Żeleńskiego 5B
33-100 Tarnów

W ofercie występują następujące niezgodności w stosunku do SIWZ:

Pozycja w ofercie

Wymaganie SIWZ

Model zaproponowany

Uzasadnienie

Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania zabezpieczającego do laptopów

 

Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem

 

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania zabezpieczającego do laptopów

 

Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi

Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych.

 

Brak wskazanego monitora do serwera i systemu operacyjnego z licencjami dostępowymi

 

Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi

3 złącza PCI-E 3.0, w tym minimum 2 złącza PCI-E x8.

Actina Solar 102 S7

Serwer posiada zgodnie z oświadczeniem producenta:
Złącza PCI-E

1x PCI-E 3.0 x8 (x16 slot)

1x PCI-E 3.0 x4 (x8 slot)

1x PCI-E 3.0 x1 

Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi

Typ procesora:
Zaprojektowany do pracy w serwerach, osiągający w teście PassMark Performance Test, wynik CPU Mark, co najmniej 9500 pkt (na dzień nie wcześniej niż 1.06.2018)  według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net lub www.passmark.com. Do oferty należy załączyć model procesora oraz wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.

 

Z załączonych do oferty wydruków nie wynika jaki procesor jest oferowany w serwerze

Punkty dostępowe

2.4Ghz oraz 5GHz nie mniejsza niż 26 dBm

Ubiquiti UniFi UAP AC PRO Mesh

Maksymalna moc 22 dBm w częstotliwości 2.4 GHz i 22 dBm w 5GHz zgodnie z informacjami

podanymi w karcie katalogowej

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt. 2 ustawy  prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści  SIWZ

c) PRZP Systemy Informacyjne
Ul. Kilińskiego 6
28-230 Połaniec

W ofercie występują następujące niezgodności w stosunku do SIWZ:

  1. Poniższe elementy nie spełniają wymagań lub zawierają błędy

Pozycja w ofercie

Wymaganie w SIWZ

Model
zaproponowany

Uzasadnienie

Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem

Procesor:

 Klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark Performance Test, wynik CPU Mark, co najmniej 3950 pkt (na dzień nie wcześniej niż 1.06.2018) według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net lub www.passmark.com. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.

Intel Core i3-7100U @ 2.40 GHz

Z załączonego wydruku wynika, iż procesor osiąga wynik 3554 pkt

Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi

3 złącza PCI-E 3.0, w tym minimum 2 złącza PCI-E x8.

Actina Solar E102 S7

Serwer posiada zgodnie z oświadczeniem producenta: Złącza PCI-E 1x PCI-E 3.0 x8 (x16 slot) 1x PCI-E 3.0 x4 (x8 slot) 1x PCI-E 3.0 x1 

Punkty dostępowe

2.4Ghz oraz 5GHz nie mniejsza niż 26 dBm

HP Aruba IAP-207

Maksymalna moc 17 dBm w częstotliwości 2.4 GHz i 17 dBm w 5GHz zgodnie z informacjami

podanymi w karcie katalogowej

Podstawa prawna: art. 89, ust. 1 pkt. 2 ustawy  prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści  SIWZ

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

 Okres gwarancji i rękojmi 

1

FHU HORYZONT Krzysztof Lech
Ul. 11 Listopada 21
38-300 Gorlice

Oferta odrzucona

2

MAXTO Sp z o.o
Ul. Willowa 87
32-085 Modlniczka 

668 787,25

Zgodnie z zapisami SIWZ do w/w kwoty należy doliczyć podatek jaki zamawiający zobowiązany będzie zapłacić, w wysokości: 95 033,52  zł

60 pkt

36 m-cy

 

 

40 pkt

Łączna ilość punktów; 100

3

SUN TAR sp. z o.o.
Ul. Boy Żeleńskiego 5B
33-100 Tarnów

Oferta odrzucona

 

4

PRZP Systemy Informacyjne
Ul. Kilińskiego 6
28-230 Połaniec

Oferta odrzucona

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 17.07.2018 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Elżbietą Gądek.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa