2018-07-06
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

ZP -271.7.2018                                                                                                Szczurowa – 06.07.2018

Dot.  postępowania pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w V  części;  Remont drogi dojazdowej do pól Dołęga – Kopaniny :

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

Tomasz Nowakowski

Ul. Cienista  61/22

31-831 Kraków

Oferta zawierają najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

                                                   

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. Odrzucono  ofertę wykonawcy.

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

Zamawiający wezwał wykonawcę do zwożenia wyjaśnień w kwestii rażąco niskiej ceny .

Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył oświadczenie, że nastąpiła pomyłka w wyliczeniu ceny.

Podstawa prawna art. 90 ust 3 pzp.

 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

V  część;  Remont drogi dojazdowej do pól Dołęga – Kopaniny

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 

W PLN /pkt

Czas reakcji w godzinach   / pkt

2

Zdzisław Materna

Ul. Karosek 46

32-700 Bochnia

 

3 510 zł

40,19 pkt

 

2 godz.

40 pkt

3

Andrzej Szczypior

Oględów 26

28-200 Staszów

 

Oferta odrzucona

4

Tomasz Nowakowski

Ul. Cienista  61/22

31-831 Kraków

 

2 351,21 zł

60pkt.

 

2 godz.

40 pkt

          Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 13.07.2018 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Halina Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

   

 

 

UG Szczurowa