2018-06-28
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTĘPOWANIA - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

ZP -271.7.2018                                                                                                Szczurowa – 28.06.2018

Dot.  postępowania pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w częściach:

I   część;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych:   Strzelce Wielkie  – część III
II  część;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych: Wrzępia – część V
III część;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych: Górka – część VI
IV część;  Remont, przebudowa i rozbudowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią w układzie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami w miejscowości Strzelce Wielkie : 

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

Oferty w poszczególnych częściach  zawierają najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.                        

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W  IV części  Remont, przebudowa i rozbudowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią w układzie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami w miejscowości Strzelce Wielkie,  odrzucono  ofertę Wykonawcy:

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

Zamawiający wezwał wykonawcę do zwożenia wyjaśnień w kwestii rażąco niskiej ceny .

Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył oświadczenie, że nastąpiła pomyłka w wyliczeniu ceny.

Podstawa prawna art. 90 ust 3 pzp.  

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

I   część I ;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych:   Strzelce Wielkie  – część III

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 
w PLN/ilość punktów

Czas reakcji
w godzinach/Ilość punktów  

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

 1 500

60 pkt.

 1

40 pkt.

2

Zdzisław Materna
Ul. Karosek 46
32-700 Bochnia

 1 600

56,25 pkt.

 2

40 pkt.

3

Andrzej Szczypior
Oględów 26

28-200 Staszów

4 200

21,43 pkt.

2

40 pkt.

 II  część II ;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych: Wrzępia – część V

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 
w PLN/ilość punktów

Czas reakcji
w godzinach/
Ilość punktów  

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

 1 300

60 pkt.

 1

40 pkt.

2

Zdzisław Materna
Ul. Karosek 46
32-700 Bochnia

 1 350

57,77 pkt.

 2

40 pkt.

3

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

 4 200

18,57 pkt.

 2

40 pkt.

 III część III;  Budowa infrastruktury obsługi podróżnych: Górka – część VI

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena w PLN/ilość punktów

Czas reakcji
w godzinach/
Ilość punktów  

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

1 800

60 pkt.

1

40 pkt.

2

Zdzisław Materna
Ul. Karosek 46
32-700 Bochnia

1 950

55,38 pkt.

 2

40 pkt.

3

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

4 200

25,71 pkt.

2

40 pkt.

 IV część IV;  Remont, przebudowa i rozbudowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią w układzie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami w miejscowości Strzelce Wielkie.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 
w PLN/ilość punktów

Czas reakcji
w godzinach/

Ilość punktów  

1

ARKABUD Artur Mach
Wrzępia 95
32-822 Strzelce Wielkie

 6 000 zł

60 pkt.

 1 godz.

40 pkt.

2

Zdzisław Materna
Ul. Karosek 46
32-700 Bochnia

6 100 zł

59 pkt.

2 godz.

40 pkt.

3

Andrzej Szczypior
Oględów 26
28-200 Staszów

1 200

Ofertę odrzucono

2

Ofertę odrzucono

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 04.07.2018 r.

W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z P. Halina Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa