2018-06-20
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa

Wójt Gminy Szczurowa: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2 , 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.szczurowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szczurowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres zamawiającego; Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska2, 32-820 Szczurowa, sekretariat - dziennik podwczy
Adres:
Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa
Numer referencyjny: UG.I.271.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zamówienie obejmuje min. dostawę, instalacje sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, urządzeń do kopiowania oraz innego sprzętu w ramach projektu szczegółowo określonych w załączniku nr. 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz wyceny. Zamówienie będzie realizowane w rozbiciu na zadania w zakresie określonym dla każdej jednostki
II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

48000000-8

30236000-2

32322000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: zamówienie będzie realizowane zadaniami , ostateczny termin 3 miesiące od daty podpisania umowy z następującymi zastrzeżeniami: 1. zadanie określone w SIWZ jako nr 1 i 2 – trzy miesiące od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej jak w m-cu wrześniu 2018 roku 2. pozostałe zadania - 6 tygodni od daty podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym punkcie ich dotyczące

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty składane wraz z ofertą: - pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą - wycenę na podstawie zał. Nr 5 do SIWZ - dowód wniesienia wadium. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiany umowy opisano w projekcie umowy oraz w rozdz. VII SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dokumenty do pobrania


Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

ZP -271.8.2018                                                                       Szczurowa – 21.06.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa”

w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania następującej treści:  

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: komputery przenośne łącznie 155 szt. 

Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Pytanie 3
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Pytanie 4
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Pytanie 5
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory? 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Ad.  1. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego wcześniej nie używanego.
Ad. 2. Wymaga się by oprogramowanie było zainstalowane, natomiast nie wymaga się by było instalowane fabrycznie.
Ad. 3–4. Bezwzględnie wymaga się by działania wykonawców były zgodne z prawem, zatem  zaoferowane programy muszą być legalne. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej procedury sprawdzającej.
Ad. 5. Szczegółowe wymagania dot. systemu operacyjnego zawarto  w opisie przedmiotu zamówienia.

Niniejsze pismo  stanowi integralną część postepowania i jest wiążące.


Modyfikacja nr 1

ZP -271.8.2018                                                                       Szczurowa – 21.06.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa”

w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż modyfikacji ulega odpowiednio  zapis  rozdziału V SIWZ w kwestii algorytmu  dla kryterium  okres gwarancji w następującym zakresie: 

W SIWZ jest: 

2) okres gwarancji– 40%  

Maksymalną ilość punktów za „okres gwarancji” otrzyma wykonawca proponujący najdłuższy okres gwarancji dla  zamówienia. Punkty będą liczone wg wzoru:

G =  Go/36 x 40       

              Gn- najdłuższy okres gwaranci  wyrażony w miesiącach.

              Go- okres gwarancji rozpatrywanej oferty wyrażony w miesiącach.

              G- ilość punktów którą otrzyma badana oferta w kryterium „Okres gwarancji”

W SIWZ po modyfikacji  winno być:

2) okres gwarancji– 40%

Maksymalną ilość punktów za „okres gwarancji” otrzyma wykonawca proponujący najdłuższy okres gwarancji dla  zamówienia. Punkty będą liczone wg wzoru:

G =  Go/36 x 40       

              Go- okres gwarancji rozpatrywanej oferty wyrażony w miesiącach.

              G- ilość punktów którą otrzyma badana oferta w kryterium „Okres gwarancji”

Inne  postanowienia rozdziału V pozostają bez zmian.

Niniejsza modyfikacja  stanowi integralną część postepowania i jest wiążąca.


 Modyfikacja nr 2

ZP -271.8.2018                                                                                                                    Szczurowa – 25.06.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania, dlatego też zmawiający przesuwa datę wyznaczoną dla składania ofert. Odpowiedzi zostaną opublikowane w portalu zamawiającego w dniu 26.06.2018 roku.

Zamawiający modyfikuje  zapisy rozdziału IV SIWZ w zakresie terminów składania  i otwarcia ofert w następującym zakresie:

Zapis :

12) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa nie otwierać przed dniem 28.06.2018r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

3.Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2018r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali narad (parter) pok. Nr 14  w dniu 28.06.2018r. o godz. 9:15.

Po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

12) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa nie otwierać przed dniem 03.07.2018r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

3.Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2018r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali narad (parter) pok. Nr 14  w dniu 03.07.2018r. o godz. 9:15.

Niniejsza modyfikacja   stanowi integralną część postepowania i jest wiążące.


Ogłoszenie nr 500145477-N-2018 z dnia 25-06-2018 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 576222-N-2018
Data: 20/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2, 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.szczurowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
IV
Punkt:
IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-28, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-03, godzina: 09:00


Ogłoszenie nr 500146854-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 576222-N-2018
Data: 20/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2, 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.szczurowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
III
Punkt:
III.7
W ogłoszeniu jest:
Inne dokumenty składane wraz z ofertą: - pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą - wycenę na podstawie zał. Nr 5 do SIWZ - dowód wniesienia wadium. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty składane wraz z ofertą: - pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą - wycenę na podstawie zał. Nr 5 do SIWZ wraz z załączonymi wydrukami wyników testów określonymi w tym załączniku - dowód wniesienia wadium. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie


Odpowiedź na zapytanie wykonawcy – modyfikacja nr 3

ZP -271.8.2018                                                                                                  Szczurowa – 26.06.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa”  w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania następującej treści:

Pierwsze zapytanie:

1.               Zamawiający wymaga w punkcie 12 zestawu interaktywnego w skład której wchodzą tablica interaktywna oraz projektor ultra krótkoogniskowy. Pragnę zaznaczyć, że tablica interaktywna opisana jest w sposób rażąco wskazujący na konkretny produkt, bez możliwości zaoferowania produktów alternatywnych, co jest jawnym naruszeniem zasady uczciwej konkurencji PZP. Mowa tutaj konkretnie o oprogramowaniu do tablicy, które jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta, a taka sytuacja jest niedopuszczalna w przypadku postępowań przetargowych, tym bardziej współfinansowanych ze źródeł unijnych. Wobec powyższego, wnoszę do Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych tablic interaktywnych o parametrach minimalnych:

Tablica Interaktywna na podczerwień 10-cio dotykowa 78" musi spełniać min parametry:

a)               Obszar aktywny i roboczy min. 78";

b)               Proporcje obrazu 4:3

c)               Zgodność z systemami operacyjnymi zainstalowanymi na dostarczanych komputerach

d)               Podłączenie do komputera / zasilanie port USB ( nie dopuszcza się zasilania dodatkowego typu 230V)

e)               Możliwość kalibracji tablicy interaktywnej

f)                Powierzchnia tablicy twarda, matowa odporna na uszkodzenia

g)               Akcesoria: 2 pisaki, kabel USB (min. 5m), mocowanie do ściany - minimalnie 4 punktowe ( 2 od dołu i 2 od góry z blokadą) uniemożliwiające przypadkowe zdjęcie tablicy, oprogramowanie.

h)               Oprogramowanie interaktywne producenta tablicy w pełni kompatybilne z zaoferowaną tablicą interaktywną

2. Zamawiający wymaga w punkcie 12 zestawu interaktywnego w skład której wchodzą tablica interaktywna oraz projektor ultra krótkoogniskowy. Pragnę zaznaczyć, że projektor ultra krótkoogniskowy opisany jest w sposób jednoznacznie wskazujący na konkretny produkt (producent oraz model), przez co nie jest możliwe zaoferowanie produktów alternatywnych, co jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji PZP. Wobec powyższego wnoszę do Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych projektorów ultra krótkoogniskowych o parametrach minimalnych:

Projektor ultra krótkoogniskowy o parametrach minimalnych: Technologia projekcji 3LCD Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast min. 6000:1 Jasność min. 3000 ANSI lumenów Współczynnik projekcji nie większy niż 0.4 :1 Złącza Wejściowe min. lxVGA oraz IxHDMI Głośniki wbudowane min. lx 15W

3. Zamawiający wymaga w punkcie 16 oraz 18 monitor interaktywny w sposób jednoznacznie wskazujący na konkretny produkt (producent oraz model), przez co nie jest możliwe zaoferowanie produktów alternatywnych, co jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji PZP. Wobec powyższego wnoszę o dopuszczenie jako równoważnych monitorów interaktywnych o parametrach minimalnych:

Monitor interaktywny o parametrach minimalnych:

Ilość punktów dotyku min. 16
Przekątna obszaru roboczego min. 65"
Proporcje 16:9 Rozdzielczość min. 1920x1080
Jasność (cd/m2) min. 450
Kontrast min. 1000:1
Kąt widzenia min. 178 stopni
Szyba Anti
Glare
Złącza:
Wejście/ wyjście
VGA1 szt./ 1 szt.
HDMI min. 3 szt.
LAN (RJ45) 1 szt.
System wbudowany Android lub równoważny
RAM min. 1.5GB
ROM min. 8GB
Wymagania dodatkowe min.
VESA, wifi, pilot, wskaźnik, kable audio, VGA, USB, HDMI

Pozytywne rozpatrzenie mojej prośby pozwoli na złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty nie naruszającej zasady uczciwej konkurencji PZP.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

AD. 1.   Dokonano modyfikacji  załącznika nr 5 do SIWZ

AD. 2.   Dokonano modyfikacji  załącznika nr 5 do SIWZ

AD. 3.   Dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ

Drugie zapytanie:

1.               Komputer przenośny nr 1 i nr 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje komputer wyposażony w dwie kości pamięci RAM o pojemności 4GB DDR4 każda, łącznie posiadając 8GB RAM z możliwością rozbudowy do 20GB RAM ? Takie rozwiązanie jest lepsze z punktu widzenia wydajności pracy ponieważ umożliwia pracę w trybie dual-channel. Dual-channel czyli dwukanałowa technologia stosowana w kontrolerach pamięci, do wydajniejszej obsługi pamięci RAM. Polega na podwojeniu przepustowości przesyłu danych pomiędzy kontrolerem pamięci, a pamięcią RAM. Technologia dual-channel wykorzystuje dwa 64-bitowe kanały, co razem daje magistralę o szerokości 128 bitów dla przesyłu danych pomiędzy pamięcią RAM a kontrolerem pamięci. Dodatkowo akceptacja takiego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych w przedmiotowym zapytaniu.

2.               Komputer przenośny nr 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje baterię 2-komorową, o pojemności 4030 mAh, Li-Ion pozwalającą na nieprzerwaną pracę min. 6 godzin ?

3.               Komputer przenośny nr 3:

Czy Zamawiający zaakceptuje komputer wyposażony w dwie kości pamięci RAM o pojemności 4GB DDR4 każda, łącznie posiadając 8GB RAM z możliwością rozbudowy do 20GB RAM ? Takie rozwiązanie jest lepsze z punktu widzenia wydajności pracy ponieważ umożliwia pracę w trybie dual-channel. Dual-channel czyli dwukanałowa technologia stosowana w kontrolerach pamięci, do wydajniejszej obsługi pamięci RAM. Polega na podwojeniu przepustowości przesyłu danych pomiędzy kontrolerem pamięci, a pamięcią RAM. Technologia dual-channel wykorzystuje dwa 64-bitowe kanały, co razem daje magistralę o szerokości 128 bitów dla przesyłu danych pomiędzy pamięcią RAM a kontrolerem pamięci. Dodatkowo akceptacja takiego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych w przedmiotowym zapytaniu.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

AD. 1.   Dopuszcza się dwie kości pamięci RAM o łącznej pojemności 8GB RAM, pracujące w trybie dual-channel. Jednoczenie Zamawiający zaakceptuje możliwość rozbudowy pamięci do 20GB i zrezygnuje z wolnego slotu pamięci RAM.
W tym zakresie dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ

AD. 2.   Zamawiający dopuszcza baterię 2-komorową, która pozwala na nieprzerwaną pracę 6 godzin.
W tym zakresie dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ

AD. 3.   Dopuszcza się dwie kości pamięci RAM o łącznej pojemności 8GB RAM, pracujące w trybie dual-channel. Jednoczenie Zamawiający zaakceptuje możliwość rozbudowy pamięci do 20GB i zrezygnuje z wolnego slotu pamięci RAM.
W tym zakresie dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ

Zapytanie nr 3

1. Dotyczy:       Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem, tj. systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym

Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem

Przenośny komputer do biura z oprogramowaniem, tj. systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym 

Czy Zamawiający zaakceptuje komputery wyposażone w dwie kości pamięci RAM o pojemności 4GB DDR4 każda, czyli łącznie 8GB, z możliwością rozbudowy do 20GB, a zrezygnuje z wolnego slotu na pamięć?

Takie rozwiązanie jest wydajniejsze, niż 1 kość o pojemności 8 GB, ponieważ umożliwia pracę w trybie dual-channel czyli dwukanałowym. Jest on stosowany w celu uzyskania większej wydajności pamięci RAM i polega na podwojeniu ilości przesyłanych danych pomiędzy kontrolerem pamięci, a kościami RAM, co ma bezpośredni wpływ na wzrost szybkości działania komputera.

Akceptacja takiego rozwiązania nie obniża w żaden sposób jakości komputerów, a

zdecydowanie zwiększa ilość modeli możliwych do zaoferowania w tym postepowaniu, co

pozwoli na uzyskanie niższych cen.

Z kolei wymaganie możliwości rozszerzenia pamięci do 32 GB jest w przypadku laptopów poważnie ograniczające konkurencję i ilość modeli możliwych do zaoferowania, zwłaszcza w połączeniu z pozostałymi wymaganiami.

Jednocześnie, bazując na wiedzy uzyskanej w trakcie realizacji podobnych zamówień, praktycznie nie zdarza się, aby zamawiający w przyszłości modernizował zakupione komputery, a jeśli nawet, to w celu realizacji zajęć lekcyjnych, zupełnie wystarczającym jest posiadanie w laptopie 20 GB pamięci RAM. Tym samym wymaganie 32 GB jest zupełnie niezrozumiałe i sztucznie ograniczające możliwość złożenia ofert w tym postępowaniu.

2. Dotyczy:       Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem

Czy Zamawiający zaakceptuje baterię z 2 ogniwami, o pojemności 4030 mAh, Li-Ion pozwalającą na nieprzerwaną pracę min. 6 godzin?

Z punktu widzenia zamawiającego, kluczowa powinna być wydajność baterii czyli długość działania laptopa na jednym jej naładowaniu, a nie jej konstrukcja wewnętrzna. Proponowane przez nas rozwiązanie spełnia parametry wydajnościowe zamawiającego jednak za pomocą urządzenia zbudowanego w inny sposób, co nie powinno mieć wpływu na decyzję zamawiającego.

3. W załączniku nr 5 do SIWZ widnieje takie wymaganie:

„Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach dla każdego elementu składającego się na produkt, tj. dla laptopów należy wskazać nazwę oprogramowania zabezpieczającego oraz systemów operacyjnych i programów biurowych”

Nie ma tu mowy o konieczności podawania nr katalogowych, a w tabelach, w dalszej części tego załącznika, jest taka kolumna.

Prosimy zatem o wyjaśnienie, jakiego zestawu informacji oczekuje zamawiający od wykonawców czy takiego jak w nagłówku skrajnej prawej kolumny w tabelach czy takiego jak w powyżej przytoczonym zapisie?

4. W załączniku nr 5 widnieje takie wymaganie: 

"Dla komputerów przenośnych i serwerów wymagane jest podanie strony internetowej gdzie będzie możliwe zweryfikowanie oferowanych produktów"

Wykonawca nie ma wpływu na informacje zamieszczane na stronach internetowych pomiotów trzecich, do których należą również producenci oferowanego sprzętu i oprogramowania, a tym samym nie jest w stanie zagwarantować spełnienia tego wymagania.

Zamawiający z kolei nie jest uprawniony do wymuszania na wykonawcach określonych zachowań podmiotów trzecich.

Z uwagi na bardzo szczegółowe zapisy specyfikacji technicznej, nie istnieją strony internetowe, na których można sprawdzić 100% jej zapisów. Dotyczy to także stron internetowych producentów. Występują na nich tylko niektóre informacje potrzebne do oceny zgodności ofert z wymaganiami specyfikacji.

W związku z powyższym prosimy o informację:

a) O jaką weryfikację chodzi zamawiającemu w przytoczonym zapisie specyfikacji?

b) Na jakiej podstawie prawnej zamawiający sformułował takie wymaganie, bo nie występuje ono w katalogu dopuszczalnych dokumentów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

5. Czy zamawiający wymaga, aby czytniki kart w zaoferowanych laptopach umożliwiały również odczyt kart w formacie MMC?

6. Czy zamawiający wymaga, aby BIOS w oferowanych laptopach umożliwiał zabezpieczenie zarówno hasłem administratora jak i użytkownika?

7. W specyfikacji laptopów widnieją następujące wymagania dla procesora i karty graficznej:

„Klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark Performance Test, wynik CPU Mark, co najmniej 3500 pkt (na dzień nie wcześniej niż 1.06.2018), według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net lub www.passmark.com. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.

oraz

„Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test, wynik 3D

Graphics Mark, 810 pkt (na dzień nie wcześniej niż 1.06.2018), według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net lub www.passmark.com. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.

a)         Zamawiający nie wskazuje tych dokumentów w SIWZ, jako wymaganych do załączenia do ofert, więc prosimy o wyjaśnienie czy mają one zostać załączony do ofert czy dostarczone zamawiającemu dopiero na jego wezwanie?

b)         Prosimy o wyjaśnienie jaki cel ma data graniczna podana w tych wymaganiach?

Jeśli oferowane procesor czy karta graficzna osiągnęły wymagane minima w testach wydajności, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia czy były one przeprowadzone w styczniu, marcu czy czerwcu tego roku, ponieważ parametry tych urządzeń są niezmienne.

Takim nieuzasadnionym wymaganiem zamawiajacy uniemożliwia wykonawcom posłużenie się testami wykonanymi na potrzeby wcześniejszych postepowań, gdzie oferowali zbliżone konfiguracje komputerów, do czego nie jest uprawniony 

8. W opisie urządzenia wielofunkcyjnego zamawiający wskazuje wprost na jego producenta poprzez zapis: „Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

AD. 1.   Dokonano modyfikacji  załącznika nr 5 do SIWZ

AD. 2.   Dokonano modyfikacji  załącznika nr 5 do SIWZ

AD. 3.   Marka i model jest wymagana obligatoryjnie natomiast numer katalogowy nie jest wymagany.

Dokonano modyfikacji  załącznika nr 5 do SIWZ

AD. 4.   Zapis „Dla komputerów przenośnych i serwerów wymagane jest podanie strony internetowej gdzie będzie możliwe zweryfikowanie oferowanych produktów” został usunięty.

Należy jednak zaznaczyć, że wskazane rozporządzenie odnosi się do dokumentów potwierdzających okoliczności wykazane w art. 25 ustawy PZP, natomiast zamawiający nie żądał żadnych dodatkowych dokumentów.

Dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ

AD. 5.   Zamawiający wymaga aby czytnik obsługiwał standardy kart SD/SDHC/SDXC/MMC

            Dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ

AD. 6.   Zamawiający wymaga aby w BIOS była funkcja zabezpieczenie go co najmniej jednym hasłem użytkownika

AD. 7.  

a)Zamawiający wymaga aby wydruk testów załączyć do oferty

b)Data graniczna ma na celu wskazanie aktualnej wersji testu w której osiągnięto wymaganą punktację.

AD 8.    Dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ

Czwarte zapytanie:

1.               Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ wymaga od wykonawców podania nr katalogowego oferowanego rozwiązania. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma spełnić postawiony warunek w momencie zaoferowania konfiguracji stworzonej specjalnie pod wymagania klienta? Wielu producentów sprzętu komputerowego (laptopy, Serwery, komputery PC) umożliwia jego konfigurowanie pod indywidualne wymagania klienta, jednakże wiąże się to z tym, ze tzw. PN lub nr katalogowy nadawany jest w momencie produkcji sprzętu lub po jej zakończeniu. W takim przypadku niemożliwe jest podanie go w ofercie. 

Mając powyższe na uwadze wnosimy o usuniecie tego zapisu i umożliwienie zaoferowania sprzętu, który zostanie skonfigurowany najkorzystniej cenowo dla Zamawiającego. Wymóg podawania przez wykonawcę PN dla urządzeń, których konfiguracja może zmieniać się w zależności od wymagań, prowadzi do sytuacji w której Wykonawcy oferują sprzęt droższy, który i tak domyślnie nie posiada konfiguracji spełniającej łącznie wszystkich wymagań Zamawiającego. 

Nawet jeżeli Wykonawca zmodyfikuje we własnym zakresie dowolne urządzenie, np. rozbuduje je o większą ilość pamięci RAM to i tak jego oferta zostanie odrzucona, ponieważ ocena Zamawiającego odnosić się będzie wyłącznie do przedstawionego numeru katalogowego, który w takim przypadku nie będzie miał znaczenia, bo i tak nie odzwierciedli on faktycznej konfiguracji, którą mógłby dostarczyć wybrany wykonawca.     

AD. 1.   Numer katalogowy nie jest wymagany
Dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ

Piąte zapytanie:

1. Dotyczy: Projekt umowy- załącznik nr 6 do SIWZ

§ 11 Zmiany Umowy

(…)

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w tym w szczególności, które mogą dotyczyć następujących przypadków:

(…)

h) wydłużenia okresu gwarancji/ rękojmi o dowolny okres.

Wnosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu tj.:

1. Określenie precyzyjnego katalogu przesłanek uprawniających zamawiającego do przedłużenia gwarancji/rękojmi ponad okres wskazany w ofercie wykonawcy?

2. Podanie podstawy prawnej, która uprawnia zamawiającego do przyznania sobie takiego uprawnienia, ponieważ wskazany art. 144 ust. 1 nie przewiduje takiej możliwości.

3. Precyzyjne określenie okresu o jaki zamawiający może przedłużyć zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji/rękojmi. Przy obecnym sformułowaniu wykonawcy nie są w stanie skalkulować ceny oferty.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zapisy paragrafu 11 projektu umowy przewidują możliwości zmiany umowy, a nie obowiązkowo uprawniają do takiej zmiany. Nie dają zamawiającemu możliwości jednostronnej zmiany umowy, gdyż zmiana umowy winna być  dokonana w formie aneksu, a więc wymaga akceptacji obu stron.  Zamawiający określił okoliczności, ewentualnych zmian warunków umowy. Przepis art. 144 pzp stwarza uprawnienie po stronie zamawiającego do wykazania ewentualnych przyszłych zmian umowy i  negocjacji tych zmian, na przykład na  warunki dogodniejsze. Postanowienia te nie stwarzają jednak żadnego obowiązku po stronie wykonawcy, aby akceptować każdą wnioskowaną zmianę w stosunku do warunków zawartej umowy. Zmiany takie mogą też być korzystne dla zamawiającego, natomiast tylko uprzednie przewidzenie możliwości ich wprowadzenia, stwarza w przyszłości legalne podstawy dla dokonania zmian umowy.

Jednocześnie zamawiający  modyfikuje zapisy rozdziału II SIWZ w zakresie wykazu Innych dokumentów składanych wraz z ofertą.

W SIWZ jest:

5) Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

- pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą

- wycenę na podstawie zał. Nr 5 do SIWZ

- dowód wniesienia wadium

Po modyfikacji w SIWZ winno być:

5) Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

- pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą

- wycenę na podstawie zał. Nr 5 do SIWZ wraz z załączonymi wydrukami wyników  testów określonymi w tym załączniku

- dowód wniesienia wadium

Niniejsze pismo  stanowi integralną część postepowania i jest wiążące

Załącznik nr 5 po modyfikacji

 

UG Szczurowa