2018-05-21
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa

Ogłoszenie nr 561122-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Wójt Gminy Szczurowa: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - EFS

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2 , 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.szczurowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szczurowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie w siedzibie zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa
Numer referencyjny: UG.I.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zamówienie obejmuje min. dostawę, instalacje sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, urządzeń do kopiowania oraz innego sprzętu w ramach projektu szczegółowo określonych w załączniku nr. 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – formularz wyceny. Zamówienie będzie realizowane w rozbiciu na zadania w zakresie określonym dla każdej jednostki
II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

48000000-8

30236000-2

32322000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

3

     


II.9) Informacje dodatkowe: zamówienie będzie realizowane zadaniami , ostateczny termin 3 miesiące od daty podpisania umowy z następującymi zastrzeżeniami: 1. zadanie określone w SIWZ jako nr 1 i 2 – trzy miesiące od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej jak w m-cu wrześniu 2018 roku 2. pozostałe zadania - 6 tygodni od daty podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym punkcie ich dotyczące

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty składane wraz z ofertą: - pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą - wycenę na podstawie zał. Nr 5 do SIWZ - dowód wniesienia wadium. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000 zl (piętnaście tysięcy złotych)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiany umowy opisano w projekcie umowy oraz w rozdz. VII SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

Załączniki do pobrania


Ogłoszenie nr 500116138-N-2018 z dnia 24-05-2018 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 561122-N-2018
Data: 21/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2, 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.szczurowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: UG.I.271.3.2018
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: UG.I.271.4.2018

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-29, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-04, godzina: 09:00


Odpowiedź na zapytanie wykonawcy – modyfikacja SIWZ

ZP -271.3.2018                                                                  Szczurowa – 24.05.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa
 

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym  wpłynęły zapytania następującej treści:

I. Pierwsze zapytanie:

1.W związku z postępowaniem na „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa Numer referencyjny: UG.I.271.4.2018 Informujemy Zamawiającego, że po zapoznaniu się z treścią SIWZ, będącej podstawą prawidłowego sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia, stwierdzamy, że część jej postanowień odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia została sporządzona w sposób naruszający przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 7 ust. 1 i art. 29 ust 1-3, oraz art. 30 ust 4. Na Zamawiającym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spoczywa obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencyjności oraz równe traktowanie wykonawców.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ Zamawiający, w zestawieniu parametrów technicznych dotyczącego UTM, w sposób jednoznaczny, wymienił parametry firmy Cyberoam opisujące pewne szczególne rozwiązania technologiczne stosowane tylko przez tego producenta, w celu wyeliminowania ofert innych producentów. Pomimo faktycznego wskazania określonego urządzenia konkretnego producenta Zamawiający nie dopuścił w SIWZ możliwości zaoferowania produktów równoważnych ani na chwilę obecną nie ma możliwości znaleźć produktu równoważnego który by był zgodny z SIWZ. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą z zmianę zapisów w SIWZ, tak aby nie naruszały przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych i umożliwiały złożenie konkurencyjnych ofert. W przypadku braku zmiany SIWZ, prosimy o wskazanie przynajmniej jednego urządzenia innego producenta niż Cyberoam, które spełniałoby wymagania określone w SIWZ. Miłe będzie wskazanie kilku . Będziemy wtedy przekonani, że SIWZ został sporządzony uwzględniając dobro Zamawiającego i troskę o właściwe gospodarowanie środkami publicznymi.

2. Czy Zamawiający dopuści UTM posiadającego bazę rozpoznawanych aplikacji 1800 wpisów oraz logowanie i raportowanie możliwe było by z zewnętrznego sprzętu

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające określania złożoności polityk hasłowych dla administratorów

4. Czy zamawiający dopuści zastosowanie dysku SSD o pojemności 64GB?

Dopuszczenie tego rozwiązania nie będzie już doprowadzało do wyeliminowania

innych producentów UTM

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pierwsze zapytanie:

Ad. 2 Dopuszcza się  zmianę specyfikacji UTM w zakresie bazy rozpoznawanych aplikacji – dokonano modyfikacji. Nie dopuszcza się aby logowanie i raportowanie odbywało się z zewnętrznego sprzętu.

Ad. 3 Nie dopuszcza się aby urządzenie nie posiadało określania złożoności polityk hasłowych dla administratorów.

Ad. 4 Dopuszcza  się zmianę specyfikacji UTM – dokonano modyfikacji

II Drugie zapytanie

1.Czy zamawiający w każdej z części zamówienia w pozycjach: Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem oraz Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem, dopuści urządzenia z oddzielnym złączem słuchawkowym oraz mikrofonowym? Oddzielne złącza audio są jedynym równoważnym rozwiązaniem względem wymaganego złącza Combo i w żaden sposób nie ograniczają funkcjonalności urządzenia.

2.Prosimy o dokładne określenie w każdej z części zamówienia w pozycjach: Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem oraz Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem, jakiej matrycy wymaga Zamawiający. Matryca FHD charakteryzuje się rozdzielczością 1920x1080, a nie jak opisał zamawiający 1366x780.

3.Prosimy o dokładne określenie w każdej z części zamówienia w pozycjach: Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem oraz Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem, czy wymóg dotyczący wydajności procesora oraz karty graficznej w teście Passmark Performance Test, dotyczy średniej punktowej uzyskanej ze wszystkich testów?

4.Czy zamawiający w każdej z części zamówienia w pozycjach: Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem oraz Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem, dopuści urządzenia z kartą graficzną zintegrowaną w procesorze, która uzyskuje w teście PassMark Performance Test, wynik 3D Graphics Mark na poziomie 1010 punktów? Obecne wymagania Zamawiającego dotyczące wydajności punktowej procesora oraz karty graficznej wskazują na konieczność zaoferowania urządzenia wyposażonego w dedykowaną kartę graficzną, przez co jego cena będzie wyższa, a tym samym zdecydowanie wyższe będą ceny ofert złożonych przez wykonawców.

5.Czy zamawiający w każdej z części zamówienia w pozycjach: Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem oraz Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem, dopuści urządzania które nie posiadają wydzielonego na klawiaturze przycisku funkcyjnego do wyciszenia mikrofonu oraz wyposażone są w 4 x USB (2 x USB3.1 oraz 2 x USB 2.0)? Obecne zapisy jednoznacznie wskazują na produkt firmy Lenovo i w znaczny sposób ograniczają możliwość zaoferowania rozwiązania innego producenta.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na drugie zapytanie:

Ad.1 Dopuszcza się rozwiązanie z dwoma oddzielnymi złączami audio, słuchawkowym i mikrofonowym

Ad. 2  Zmodyfikowano treść opisu przedmiotu zamówienia

Ad.3 Akceptuje się  wyniki średnie, prezentowane na stronach www podanych w specyfikacji technicznej dla danego modelu procesora i karty graficznej, o ile osiągnęły one minima wymagane w specyfikacji technicznej.

Ad.4 Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. Różnica w punktacji wymaganej w SIWZ i proponowanej przez wykonawcę, wskazuje na zbyt dużą rozbieżność w parametrach kart graficznych, aby mogła ona zyskać akceptację zamawiającego.

Ad.5 Dopuszcza się urządzenia, które nie posiadają wydzielonego na klawiaturze przycisku funkcyjnego do wyciszenia mikrofon oraz dopuszcza urządzenia wyposażone w co najmniej 3 porty USB, z czego min.: 1xUSB 3.1 i 1xUSB3.0.

III. W związku z powyższymi zapytaniami Zamawiający modyfikuje odpowiednio:

-  zapisy pkt. 14 Urządzenie UTM,  załącznika  nr 5 do SIWZ w następującym zakresie :

1.Zapis:  Baza rozpoznawanych aplikacji musi zawierać, co najmniej 2000 wpisów

po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

Baza rozpoznawanych aplikacji musi zawierać, co najmniej 1800 wpisów.

2.Zapis: System bezpieczeństwa musi być wyposażony w dysk twardy (minimum 250 GB) do celów lokalnego przechowywania logów i generowania raportów. Nie dopuszcza się składowania logów poza organizacją lub w chmurze.

po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

System bezpieczeństwa musi być wyposażony w dysk twardy (minimum 64 GB) do celów lokalnego przechowywania logów i generowania raportów. Nie dopuszcza się składowania logów poza organizacją lub w chmurze.

- zapisy w załączniku nr  5 do SIWZ   w pozycjach: nr 1 .  Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem oraz  nr 2 Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem, modyfikuje minimalną rozdzielczość  matrycy  z 1366x780 na 1366x768.

IV. W załączniku nr 5 do SIWZ w  pozycji:  Zadanie 7 – SP ZABORÓW - klasy gimnazjalne,  dodano pozycję:

Oprogramowanie do zarządzania, 21 szt.

V. Zamawiający zastrzega sobie aby do każdego elementu wykonawca  wskazał w dodatkowej kolumnie markę model oraz numer katalogowy producenta.

Wypełnienie danych w dodatkowej kolumnie dodane niniejszą modyfikacją jest bezwzględnie wymagalne. Do oferty należy dołączyć  wycenę na zmodyfikowanym załączniku.

Tabele w zmodyfikowanej wersji stanowią załącznik do niniejszego pisma.

VI. Ponadto zamawiający modyfikuje  zapisy rozdziału IV SIWZ w zakresie terminów składania  i otwarcia ofert w następującym zakresie:

Zapis :

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa nie otwierać przed dniem 29.05.2018r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

3.Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2018r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali narad (parter) pok. Nr 14  w dniu 29.05.2018r. o godz. 9:15.

Po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa nie otwierać przed dniem 04.06.2018r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

3.Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2018r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali narad (parter) pok. Nr 14  w dniu 04.06.2018r. o godz. 9:15.

Załącznik po modyfikacji


Odpowiedź na zapytanie wykonawcy – modyfikacja SIWZ

ZP -271.3.2018                                                                                      Szczurowa – 25.05.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. W dniu 21 maja 2018, Zamawiający opublikował postepowanie przetargowe o nazwie jak powyżej. W Załąłczniku nr 5 do SIWZ widnieje nastepujace wymaganie: „Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach.”

Prosimy o wskazanie miejsca, w którym wykonawcy powinni podać powyżej wymagane informacje, ponieważ formularz oferty czyli załącznik nr 1 do SIWZ, w obecnym brzmieniu, nie posiada takich miejsc.

Jednocześnie zwracamy uwagę zamawiającego, że same nazwy producentów i modeli  oferowanych urządzeń mogą się okazać nie wystarczające do określenia czy zaoferowane produkty spełniają wszystkie wymagania wskazane w specyfikacji technicznej, co będzie skutkowało problemem dla zamawiającego na etapie oceny ofert. Wynika to z faktu, że każdy model np. komputerów, UTM-ów, serwerów itp., jest oferowany w co najmniej kilku lub kilkunastu różnych konfiguracjach, które różnią się miedzy sobą rodzajem podzespołów takich jak procesor, dysk twardy, pamięć RAM itp.

Każda taka konfiguracja posiada unikalny numer katalogowy (tzw. part number) nadany przez producenta. Ten unikalny identyfikator definiuje wprost rodzaje podzespołów zastosowanych w danej konfiguracji i może zostać to szybko zweryfikowane samodzielnie przez zamawiającego w internecie lub poprzez zapytanie skierowane do producenta sprzętu.

W związku z powyższym wnosimy o rozszerzenie wymagań o numery katalogowe dla oferowanych urządzeń

2. Prosimy o ujednolicenie wymagania dla pkt. 2. Przenośny komputer dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem Zamawiający wymaga rozdzielczośi matrycy: FHD 1366x780. Te dwie dane się wykluczają.

3. Czy moc zasilacza w serwerze określona na poziomie 500W jest wartością minimalną czy maksymalnie akceptowalna dla zamawiającego?

4. Prosimy o podanie minimalnej specyfikacji monitora LCD wymaganego przy serwerze.

5. Zwracamy uwagę zamawiającego, na powielone specyfikacje niektórych urządzeń i wnosimy o analizę czy nie warto byłoby usunąć zdublowane pozycje dla zwiększenia przejrzystości załącznika nr 5 do SIWZ. Dotyczy to następujących pozycji:

15. Urządzenie wielofunkcyjne str. 62 - to urządzenie jest opisane na str. 46

16. Szafa do ładowania baterii laptopów str. 64 – obydwa typy szafy są wyspecyfikowane na
str. 49 i 50.

17. Punkty dostępowe str. 65 - opisane wcześniej na str. 51

18. Przełącznik (switch) z PoE str. 66 – opisany wcześniej na str. 52

22. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe str. 70 – opisane wcześniej na str. 46 i 62

26. Projektor przenośny str. 74 – opisany wcześniej na str. 48

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1  Zmodyfikowano treść opisu przedmiotu zamówienia

Ad. 2  Zmodyfikowano treść opisu przedmiotu zamówienia

Ad. 3  Zamawiający określił minimalną moc zasilacza 500W

Ad. 4  Zmodyfikowano treść opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5  w zmodyfikowanej, jednolitej wersji stanowią załącznik do niniejszej modyfikacji.

Niniejsza modyfikacja  stanowi integralną część postepowania.

                                                                                                          Z poważaniem

Otrzymują:

1.Wykonawcy biorący udział w postepowaniu.
2.Portal zmawiającego
3.a/a.

Załącznik nr 5 po modyfikacji


Modyfikacja SIWZ

ZP -271.4.2018                                                                                                                    Szczurowa – 30.05.2018

 Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż zapisy SIWZ zostały zmodyfikowane poprzez:

 1.       dodanie do SIWZ  rozdziału  IX ; KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO w następującym brzmieniu:

Rozdziału IX

 KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję się Wykonawców, że:

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Szczurowa;

adres: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa

email: zamowienia@szczurowa.pl

tel.: 14 671 44 55

§     inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Szczurowa  jest Pani Magdalena Cyprych-Waligóra; email: inspektor@cbi24.pl, tel. 825644302

§     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

§     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§     obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

§     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

                 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

                 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

                 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

                 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

                 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

                 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

                 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                     Jednocześnie wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskują w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

2.                Zmianę treści formularza ofertowego - załącznika nr 1 do oferty w którym dodano punkt o następującej treści:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Formularz ofertowy w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji. Ofertę należy złożyć na formularzu w nowym brzmieniu.

Niniejsza modyfikacja  stanowi integralną część postepowania i jest wiążąca.

Załącznik nr 1 po modyfikacji


Ogłoszenie nr 500121804-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 561122-N-2018
Data: 21/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2, 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.szczurowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-04, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-06, godzina: 09:00


 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy – modyfikacja SIWZ

ZP -271.4.2018                                                                                                                    Szczurowa – 30.05.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa.

 Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania następującej treści:

 I. Pierwsze zapytanie:

Prosimy o dokładne określenie w każdej z części zamówienia w pozycjach: Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem oraz Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem, jakiej matrycy wymaga Zamawiający. Matryca FHD charakteryzuje się rozdzielczością 1920x1080, a nie jak opisał zamawiający 1366x780.

 

Niestety po modyfikacji załącznika nr 5 nic w zakresie Ekranu nie uległo zmianie. Zamawiający w dalszym ciągu nie doprecyzował jakiej matrycy dokładnie wymaga.

 Odpowiedź zamawiającego:

Wymaga się  matrycy o rozdzielczości min. 1366x768.

Dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie pożądanych parametrów.

 

II. Drugie zapylanie:

1.Informujemy Zamawiającego, że po zapoznaniu się z treścią SIWZ, będącej podstawą prawidłowego sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia, stwierdzamy, że część jej postanowień odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia została sporządzona w sposób naruszający przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 7 ust. 1 i art. 29 ust 1-3, oraz art. 30 ust 4. Na Zamawiającym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spoczywa obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencyjności oraz równe traktowanie wykonawców.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ Zamawiający, w zestawieniu parametrów technicznych dotyczącego oprogramowania antywirusowego, w sposób jednoznaczny, wymienił parametry firmy Seqrite opisujące pewne szczególne rozwiązania technologiczne stosowane tylko przez tego producenta, w celu wyeliminowania ofert innych producentów np. Musi posiadać funkcje dostarczania wiadomości SMS

Pomimo faktycznego wskazania określonego oprogramowania konkretnego producenta Zamawiający nie dopuścił w SIWZ możliwości zaoferowania produktów równoważnych ani na chwilę obecną nie ma możliwości znaleźć produktu równoważnego który by był zgodny z SIWZ. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą z zmianę zapisów w SIWZ, tak aby nie naruszały przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych i umożliwiały złożenie konkurencyjnych ofert W przypadku braku zmiany SIWZ, prosimy o wskazanie przynajmniej dwóch producentów innego niż Seqrite , które spełniałoby wymagania określone w SIWZ. Miłe będzie wskazanie kilku . Będziemy wtedy przekonani, że SIWZ został sporządzony uwzględniając dobro Zamawiającego i troskę o właściwe gospodarowanie środkami publicznymi. Nie wskazanie przez Zamawiającego innego producenta oprogramowania antywirusowego będzie skutkowało tym iż nie występuje w ogóle inny producent który by spełniał wszystkie zapisy SIWZ. Z przeprowadzonego wywiadu wśród innych producentów takich jak Gdata, Eset, AVG, BitDefender, Symantec, Arcabit, F-Secure oferent od każdego otrzymał iż jedynym producentem spełniającym wymagania SIWZ jest oprogramowanie firmy Seqrite w związku z tym zapisy są niezgodne z PZP i wnosimy o zmianę na takie aby dwóch innym producentów spełniało wymagania SIWZ .

2. Wnosimy o usunięcie zapisów takich jak: Musi posiadać funkcje odłączenia zainfekowanej końcówki od sieci w przypadku wykrycia podejrzanych/zawirusowanych plików w pamięci, Musi mieć zdolność dowykrywania wszystkich wirusów, a silnik antywirusa powinien posiadać certyfikat VB100%, OPSWAT, Musi dostarczyć zestawienie podatności plików na zarażenie: wysokie, średnie, niskie, Musi posiadać funkcje zaplanowania okresowego skanu podatności w celu uzyskania najnowszych raportów z sieci, Musi posiadać funkcje regulowania połączeń WiFi i Bluetooth, Musi być zdolny do zachowania kontroli nad interfejsami programów typu: SATA controller, Thunderbolt itd., Musi posiadać funkcje blokady lub zezwolenia na połączenie się z urządzeniami mobilnymi, Musi posiadać funkcje zakazania dostępu dowolnemu urządzeniu, Musi posiadać funkcje odłączenia dowolnego urządzenia na podstawie nazwy modelowej, Musi mieć zdolność do szyfrowania zawartości USB i udostępniania go na punktach końcowych z zainstalowanym klientem EPS, Musi posiadać funkcje czasowego zezwolenia na dostęp do USB pendrive konkretnym zautoryzowanym użytkownikom, Musi posiadać możliwość blokowania spamu i zainfekowanej poczty

Odpowiedź zamawiającego:

Według wiedzy zamawiającego istnieje więcej niż jedno rozwiązanie spełniające zadane kryteria.

Niemniej dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie pożądanych parametrów.

III. Trzecie zapytanie:

1. Czy Zamawiajacy w przypadku serwera dopuszcza minimalną moc zasilacza wynoszącą 450W ? Zwracamy uwage iż taka moc zasilacza w zupełności wystarcza dla serwera o konfiguracji wyspecyfikowanej w zapytaniu.

2. Czy dla kart graficznych w komupterach przenośnych dla:

- uczniów

- nauczycieli

- do biura

Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia puntków 3D Graphics Mark do poziomu minimalnego 1020pkt.? Zwracamy uwagę iż przedział puktowy 1400pkt.

podany w specyfikacji przez Zamawiającego wskazuje na karty graficzne dedykowane, które niezwykle rzadko występują z notebookach z zastosowanym układem TPM (charakterystycznym dla sprzętow klasy biznes), a kóry to równiez znajduje się SIWZ dla tych komputerów.

W praktyce jedynie specjalistyczne stacje robocze są w stanie spełnić równocześnie te dwa wymagania, jednakże charakteryzuje jest ponadprzeciętna cena jak i również w większości przypadków brak wbudowanego napędu optycznego (co równiez znajduje się w minimalnych parametrach dla tych sprzętów w SIWZ).

Odpowiedź zamawiającego:

AD.1. Zamawiający nie zezwala na obniżenie minimalnej mocy zasilacza.

AD.2. Zamawiający nie zezwala na obniżenie wymagań karty graficznej.

IV. Czwarte zapytanie:

Prosimy o wyjaśnienie jak długiej licencji na oprogramowanie zabezpieczające (antywirusowe) wymaga Zamawiający.  

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wymaga licencji na okres 3 lat.

Dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ

V. Piąte zapytanie:

Proszę o określenie przekątnej monitora interaktywnego.

Odpowiedź zamawiającego:

Przekątna obszaru roboczego min. 65”

Dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ.

VI. Szóste zapytanie

Czy zamawiający dopuści urządzenie Przełącznik (switch) z PoE z maksymalną mocą wyjściowa 58W? Jedyne urządzenie, które spełnia łącznie wszystkie pozostałe parametry charakteryzuje się właśnie taką mocą.

Odpowiedź zamawiającego:

Nie dopuszcza się  urządzenia o mniejszej mocy wyjściowej.
Zamawiający określił minimalne parametry urządzenia. Wykonawcy mają możliwość zaoferowania produktów o wyższych parametrach lub o parametrach minimalnych.

VII. Siódme zapytanie

Czy Zamawiający dopuści Klimatyzator z jednostką wewnętrzna o wymiarach mm[dł x szer x wys]: 960x205x320 oraz maksymalnej różnicy pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną wynoszącą 10m? Jedyne urządzenie które spełnia łącznie wszystkie wymagania charakteryzuje się właśnie takimi parametrami.

Odpowiedź zamawiającego:

Dopuszcza się klimatyzator o wymiarach Maksymalnie [dł x wys x szer] 1000x300x200 +10%

Dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie pożądanych parametrów.

VIII. Ósme zapytanie

Czy Zamawiający dopuści ultrakrótki projektor o poniższych parametrach?

Współczynnik projekcji

0.36 : 1

Wielkość (przekątna) ekranu

61,5 – 115 cali

Model spełniający łącznie wszystkie wymagania charakteryzuje się takimi parametrami.

Odpowiedź zamawiającego:

Dopuszcza się projektor o takich parametrach.

Dokonano modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie pożądanych parametrów.

IX. Dziewiąte pytanie

Czy Zamawiający dopuści tablicę z prędkością transmisji na poziomie 38400bps oraz dokładnośćą kalibracji <0,01mm? Wyspecyfikowana przez Zamawiającego tablica posiada takie właśnie parametry.

Odpowiedź zamawiającego:

Należy uwzględnić minimalne parametry tablicy podane w załączniku nr 5.

Ponadto  Zamawiający modyfikuje  zapisy rozdziału IV SIWZ w zakresie terminów składania  i otwarcia ofert w następującym zakresie:

Zapis :

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa nie otwierać przed dniem 04.06.2018r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

3.Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2018r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali narad (parter) pok. Nr 14  w dniu 04.06.2018r. o godz. 9:15.

Po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa nie otwierać przed dniem 06.06.2018r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

3.Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2018r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali narad (parter) pok. Nr 14  w dniu 06.06.2018r. o godz. 9:15.

Niniejsze pismo  stanowi integralną część postepowania i jest wiążące.

Załącznik nr 5  w zmodyfikowanej, jednolitej wersji stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

                                                                                                          Z poważaniem

Otrzymują:

1.Wykonawcy biorący udział w postepowaniu.
2.Portal zmawiającego
3.a/a.

Załącznik nr 5 po modyfikacji

 


Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

ZP -271.4.2018                                                                       Szczurowa – 04.06.2018

Dot.  postępowanie pn: „Dostawa i wdrożenie technologii TIK w Szkołach Gminy Szczurowa” w ramach projektu Kompetencje przyszłości - rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa.

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania następującej treści:

Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 5 do SIWZ, w kolumnach z nagłówkami

„Marka, model, nr katalogowy”, zamawiający wymaga podania tych informacji dla

wszystkich elementów składających się na produkty oferowane w poszczególnych wierszach tabel, np. dla laptopa, każdego rodzaju oferowanego wraz z nim oprogramowania, myszy, torby itp.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Wymaga się  obligatoryjnie  i bezwzględnie, w odniesieniu do wszystkich zadań, podania przez Wykonawcę numeru katalogowego dla następujących pozycji przedmiotu zamówienia:

- Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem,
- Przenośny komputer dla nauczyciela  wraz z oprogramowaniem,
- Serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi,
- Przenośny komputer do biura z oprogramowaniem. 

Natomiast markę i model, należy wskazać dla wszystkich pozycji.

Brak powyższych danych w ofercie będzie skutkował jej odrzuceniem.

Niniejsze pismo  stanowi integralną część postepowania i jest wiążące.

UG Szczurowa