2018-05-11
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa infrastruktury obsługi podróżnych

 

 

Ogłoszenie nr 556839-N-2018 z dnia 2018-05-11r.

Wójt Gminy Szczurowa: Budowa infrastruktury obsługi podróżnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny WM 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2 , 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.szczurowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szczurowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres zamawiającego; Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska2, 32-820 Szczurowa, sekretariat - dziennik podwczy
Adres:
Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska2, 32-820 Szczurowa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury obsługi podróżnych
Numer referencyjny: UG.I271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w Projekcie Budowlanym oraz w STWiORB. W tym min. Odpowiednio do danej części zamówienia: 1) Szczurowa – przebudowa dróg wojewódzkich w granicach pasów drogowych w zakresie zatok autobusowych, ciągu pieszego, kanalizacji deszczowej i oświetlenie drogowego, montaż wiat przystankowych, stojaków na rowery, przebudowa drogi technicznej, budowa parkingu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, 2) Niedieliska - budowa parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia rogowego, montaż stojaków na rowery, utwardzenie terenu, montaż wiaty przystankowej, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, prawomocne zawiadomienie o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego, 3) Strzelce Wielkie – montaż wiaty przystankowej i stojaków na rowery, utwardzenie terenu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, 4) Wola Przemykowska – budowa parkingu i kanalizacji deszczowej, oświetlenie, montaż stojaków na rowery, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, zawiadomienie o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego, 5) Wrzępia – budowa parkingu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, 6) Górka – wykonanie placu manewrowo – postojowego wraz z przyległym chodnikiem, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, pozyskanie pozwolenia na użytkowanie, Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Elementy do wyceny dla poszczególnych części zostały ujęte w przedmiarze robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45233260-9

45223300-9

45233293-9

45316100-6

45233200-1

45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  5   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

5

     


II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy w odniesieniu do każdej części zamówienia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym punkcie ich dotyczące

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty składane wraz z ofertą: a) wycenione tabele elementów scalonych, b) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiany umowy przewidziano w rozdziale VII SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Szczurowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:przebudowa dróg wojewódzkich w granicach pasów drogowych w zakresie zatok autobusowych, ciągu pieszego, kanalizacji deszczowej i oświetlenie drogowego, montaż wiat przystankowych, stojaków na rowery, przebudowa drogi technicznej, budowa parkingu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233260-9, 45232130-2, 45233293-9, 45315300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Niedzieliska

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:budowa parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia rogowego, montaż stojaków na rowery, utwardzenie terenu, montaż wiaty przystankowej, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, prawomocne zawiadomienie o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45233260-9, 45232130-2, 45223300-9, 45233293-9, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Strzelce Wielkie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:montaż wiaty przystankowej i stojaków na rowery, utwardzenie terenu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233293-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Wola Przemykowska

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:budowa parkingu i kanalizacji deszczowej, oświetlenie, montaż stojaków na rowery, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, zawiadomienie o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45232130-2, 45223300-9, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Wrzępia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:budowa parkingu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45223300-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w m. Górka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie placu manewrowo – postojowego wraz z przyległym chodnikiem, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, pozyskanie pozwolenia na użytkowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dokumenty do pobrania


Ogłoszenie nr 500116277-N-2018 z dnia 24-05-2018 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 556839-N-2018
Data: 11/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2, 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-28, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-05, godzina: 09:00,


 Odpowiedź na zapytanie wykonawcy  

ZP -271.3.2018                                                                                      Szczurowa – 24.05.2018

Dot.  postępowanie pn: Budowa infrastruktury  obsługi podróżnych

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym  wpłynęło zapytanie następującej treści:

”Pytanie dotyczy ogłoszenia do inwestycji rozbudowa i projektowanie zamówień publicznych w Wójt Gminy Szczurowa, krajowy numer identyfikacyjny, ul. ul. Lwowska 2, 32820 Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks . Ogłoszenie nr 556839-N-2018 z dnia 2018-05-11 r. Wójt Gminy Szczurowa: Budowa infrastruktury obsługi podróżnych Brak jest jasnych i czytelnych opisów do wyceny jak i możliwość obliczeń do pracy przy projektach oświetlenie ozdobnego parkowego ulicznego, jeśli jest to oświetlenie LED to proszą wpisać że LED lub Sadowe i wpisać wszystkie obowiązujące norm, które obowiązują do lamp jak ich wysięgników i uchwytów, które powinny zawierać rzetelny opis. Wiadomo że nowe technologie są droższe, brak podania rzetelnego opisu jest celowym działaniem na szkodę zlecającego jak i firm które chcą składać oferty.

Mam kilka konkretnych pytań.

1)                Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

2)                Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie??.

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu, nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

3)                Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

4)                Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

5)                W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego”

               Zamawiający publikuje treść pisma w oryginalnej pisowni przesłanej przez Wykonawcę. Ze względu na niezrozumiałą formę i treść, zamawiający zwrócił się do wykonawcy o doprecyzowanie zapytania. Wykonawca nie sprecyzował jakie ma pytania w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia lub konkretnych zapisów SIWZ.

Z pisma wynika, że Wykonawca nie zapoznał się z zapisami SIWZ i załącznikami, ponadto  zapisy są co najmniej niezrozumiałe.  Wykonawca wskazał, iż w zamówieniu  bak jest wytycznych do prac przy projektach, tymczasem zamówienie dot. wyłącznie robót budowlanych, projekty natomiast stanowią załącznik do SIWZ, a przedmiot zamówienia zastał opisany  zgodnie z art. 31 ust. 1  PZP za pomocą dokumentacji oraz STWIORB.

Zamawiający  szczegółowo opisał w dokumentach przetargowych wymagania i minimalne parametry jakie  są pożądane przy realizacji inwestycji. Rozwiązania projektowe są zgodne z obowiązującymi przepisami. Wykonawcy realizujący zamówienie również są zobowiązani do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zastosowanie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. W dokumentacji uwzględniono niezbędne  regulacje w tym zakresie

Odnosząc się do poszczególnych punktów zamawiający podejmuje próbę  udzielenia wyjaśnień:

Ad.1  Dobierając oświetlenie, projektant bazował na odpowiednich obliczeniach i obowiązujących przepisach. W dokumentacji zawarto wszystkie minimalne wymagania dla lamp. Wyliczenia nie zostały dołączone ponieważ mogą sugerować produkt konkretnej firmy,

Ad.2 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami PZP odnoszącymi się do robót budowlanych - art. 31 PZP, a nie zgodnie z art. art. 30 poprzez odniesienie się do norm. Rozwiązania zawarte w  dokumentacji projektowej  są zgodne z obowiązującymi  przepisami, normami oraz warunkami technicznymi

Zamawiający nie rozumie dalszej treści  zapytania, cyt. „Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy”,

dlatego nie jest w stanie odnieść się do tego zapisu.

Ad.3 Zamawiający nie wskazywał w dokumentacji żadnego producenta lamp, zatem nie wie jakiego producenta Wykonawca miał na myśli.

Natomiast rozwiązania zawarte w  dokumentacji projektowej  są zgodne z obowiązującymi  przepisami, normami oraz warunkami technicznymi.

Ad.4 Szczegółowy opis lamp oraz osprzętu zamieszczono w dokumentacji technicznej,

Ad. 5 W tym punkcie wykonawca zawarł stwierdzenie, a nie zapytanie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część postepowania.  

 

 


 Modyfikacja nr 1


ZP -271.3.2018                                                                                      Szczurowa – 24.05.2018

Dot.  postępowanie pn: Budowa infrastruktury  obsługi podróżnych

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym  postępowaniu dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

I.                 Zmianie ulegają załączniki do SIWZ w następującym zakresie:

1.               Do załącznika  nr 7.3 – przedmiar robót dla miejscowości Strzelce Wielkie, cz. III zamówienia,  dodaje się dodatkowy zakres w brzmieniu załącznika nr 7.3A

2.               Do załącznika  nr 8.3 – opis przedmiotu zamówienia dla miejscowości Strzelce Wielkie, cz. III zamówienia, dodaje się dodatkowy zakres w brzmieniu załącznika nr 8.3A

3.Do załącznika  nr 9.3 – tabele elementów scalonych dla miejscowości Strzelce Wielkie, cz. III zamówienia dodaje się dodatkowy zakres w brzmieniu załącznika nr 9.3A

W/w dokumenty są uzupełnieniem (dodatkowym zakresem)  do już zamieszczonych.  Do wyceny proszę bezwzględnie uwzględnić zapisy zarówno dokumentów zamieszczonych bezpośrednio, łącznie ze SIWZ oraz załączników dodanych niemniejszą dokumentacją.  Do oferty proszę dołączyć tabele elementów scalonych w zakresie załącznika 9.3 oraz 9.3A

W/W dokumenty (7.3A, 8.3A, 9.3A)  stanowią załącznik do niniejszej modyfikacji.

II. Rozdział IV - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY odpowiednio w następujących punktach otrzymuje nowe  brzmienie:

1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: Budowa infrastruktury obsługi podróżnych – część ……………….. dot. miejscowości ……………………………….. (należy podać na która części składana jest oferta i jakiej miejscowości dotyczy) nie otwierać przed dniem 05.06.2018r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

3                Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2018r. o godz. 09:00.

4                Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 05.06.2018r. o godz. 9:15.

II. Modyfikacji uległo również ogłoszenie w powyższym zakresie.

Modyfikacja stanowi integralną część postepowania.

Dokumenty do pobrania


Ogłoszenie nr 500116479-N-2018 z dnia 24-05-2018 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 556839-N-2018
Data: 11/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2, 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.szczurowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w Projekcie Budowlanym oraz w STWiORB. W tym min. Odpowiednio do danej części zamówienia: 1) Szczurowa – przebudowa dróg wojewódzkich w granicach pasów drogowych w zakresie zatok autobusowych, ciągu pieszego, kanalizacji deszczowej i oświetlenie drogowego, montaż wiat przystankowych, stojaków na rowery, przebudowa drogi technicznej, budowa parkingu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, 2) Niedieliska - budowa parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia rogowego, montaż stojaków na rowery, utwardzenie terenu, montaż wiaty przystankowej, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, prawomocne zawiadomienie o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego, 3) Strzelce Wielkie – montaż wiaty przystankowej i stojaków na rowery, utwardzenie terenu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, 4) Wola Przemykowska – budowa parkingu i kanalizacji deszczowej, oświetlenie, montaż stojaków na rowery, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, zawiadomienie o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego, 5) Wrzępia – budowa parkingu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, 6) Górka – wykonanie placu manewrowo – postojowego wraz z przyległym chodnikiem, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, pozyskanie pozwolenia na użytkowanie, Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Elementy do wyceny dla poszczególnych części zostały ujęte w przedmiarze robót.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w Projekcie Budowlanym oraz w STWiORB. W tym min. Odpowiednio do danej części zamówienia: 1) Szczurowa – przebudowa dróg wojewódzkich w granicach pasów drogowych w zakresie zatok autobusowych, ciągu pieszego, kanalizacji deszczowej i oświetlenie drogowego, montaż wiat przystankowych, stojaków na rowery, przebudowa drogi technicznej, budowa parkingu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, 2) Niedieliska - budowa parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia rogowego, montaż stojaków na rowery, utwardzenie terenu, montaż wiaty przystankowej, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, prawomocne zawiadomienie o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego, 3) Strzelce Wielkie – montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej, stojaków na rowery, utwardzenie terenu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, 4) Wola Przemykowska – budowa parkingu i kanalizacji deszczowej, oświetlenie, montaż stojaków na rowery, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, zawiadomienie o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego, 5) Wrzępia – budowa parkingu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, 6) Górka – wykonanie placu manewrowo – postojowego wraz z przyległym chodnikiem, zaklauzulowana geodezja powykonawcza, pozyskanie pozwolenia na użytkowanie, Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Elementy do wyceny dla poszczególnych części zostały ujęte w przedmiarze robót.

 


 

Modyfikacja nr 2

 

ZP -271.3.2018                                                                                      Szczurowa – 25.05.2018

Dot.  postępowanie pn: Budowa infrastruktury  obsługi podróżnych

            Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym  postępowaniu dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

I.              Zmianie ulegają załączniki do SIWZ w następującym zakresie:

1.            Do załącznika  nr 7.5 – przedmiar robót dla miejscowości Wrzępia, cz. V zamówienia,  dodaje się dodatkowy zakres w brzmieniu załącznika nr 7.5A

3.Do załącznika  nr 9.5 – tabele elementów scalonych dla miejscowości Wrzępia, cz. V zamówienia dodaje się dodatkowy zakres w brzmieniu załącznika nr 9.5A

W/w dokumenty są uzupełnieniem (dodatkowym zakresem)  do już zamieszczonych.  Do wyceny proszę bezwzględnie uwzględnić zapisy zarówno dokumentów zamieszczonych bezpośrednio, łącznie ze SIWZ oraz załączników dodanych niemniejszą dokumentacją.  Do oferty proszę dołączyć tabele elementów scalonych w zakresie załącznika 9.5 oraz 9.5A

W/W dokumenty (7.5A, 9.5A)  stanowią załącznik do niniejszej modyfikacji.

Modyfikacja stanowi integralną część postepowania.

Dokumnety do pobrania 


 

Modyfikacja nr 3 

ZP -271.3.2018                                                                                      Szczurowa – 30.05.2018

Dot.  postępowanie pn: Budowa infrastruktury  obsługi podróżnych

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż zapisy SIWZ zostały zmodyfikowane poprzez:

1.       dodanie do SIWZ  rozdziału  X ; KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO w następującym brzmieniu:

Rozdziału X

 KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję się Wykonawców, że:

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Szczurowa;

adres: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa

email: zamowienia@szczurowa.pl

tel.: 14 671 44 55

§     inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Szczurowa  jest Pani Magdalena Cyprych-Waligóra; email: inspektor@cbi24.pl, tel. 825644302

§     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

§     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§     obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

§     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskują w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2.                Zmianę treści formularza ofertowego - załącznika nr 1 do oferty w którym dodano punkt o następującej treści:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Formularz ofertowy w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji. Ofertę należy złożyć na formularzu w nowym brzmieniu.

3.      Pkt. 2.3) – określenie przedmiotu zamówienia dla cz. III Strzelce Wielkie otrzymuje brzmienie:

3)Strzelce  Wielkie – montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej, stojaków na rowery, utwardzenie terenu, zaklauzulowana geodezja powykonawcza,

Niniejsza modyfikacja  stanowi integralną część postepowania i jest wiążąca.

Załącznik nr 1 po modyfikacji

UG Szczurowa