2018-04-05
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie nr 540587-N-2018 z dnia 2018-04-05 r.

Wójt Gminy Szczurowa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny WM 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2 , 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.szczurowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szczurowa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres zamawiającego; Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska2, 32-820 Szczurowa, sekretariat - dziennik podwczy
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska ”
Numer referencyjny: UG.I.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części: 1) branża elektryczna, 2) branża kanalizacyjna . Zamawiający nie stawia ograniczeń w tym zakresie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia będzie pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i kanalizacyjnej nad robotą budowlaną której przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy zakres prac do nadzoru inwestorskiego określony został w dokumentacji projektowej oraz STWiORB opublikowanej w portalu zamawiającego www.szczurowa.pl -zamówienia publiczne – http://www.szczurowa.pl/zamowienia_publiczne/zamowienie/6395.html oraz w całej dokumentacji przetargowej zamieszczonej we wskazanym linku. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego określa wzorzec umowy stanowiący integralną część SIWZ. Co do zasadny Zamawiający wymaga by nadzór w poszczególnej branży wykonywany był przez jedną osobę ciągle w całym okresie realizacji robót budowlanych (nie dotyczy sytuacji losowych gdzie zajdzie konieczność zmiany osoby pełniącej nadzór lub rezygnacji inspektora nadzoru z pełnionej funkcji). Wykonawca nie może wskazywać kilku osób do pełnienia nadzoru w jednej branży dzieląc w ten sposób okres nadzoru na dodatkowe części.
II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-28
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 28.02.2020 r lub do czasu ostatecznego zakończenia procesu inwestycyjnego

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności odpowiednio dla każdej części/branży: - Wykonawca (inspektor nadzoru w branży kanalizacyjnej) spełni warunek jeżeli wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego (pełnienia funkcji inspektora nadzoru) nad budową sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) lub wodociągowej (bez przyłączy) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (trzy miliony zł). Doświadczenie należy wykazać w stosunku do konkretnej osoby która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru. Każdorazowo doświadczenie należy wykazać w stosunku do jednego zamówienia - jednej roboty budowlanej. Dla branży elektrycznej nie stawia się warunku w zakresie doświadczenia. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postepowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko inspektora nadzoru odpowiednio dla każdej części/branży posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. - cz.I b) Uprawnienia budowlane w specjalności kanalizacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń - cz.II lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Informację o osobach należy wskazać w wykazie osób

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym punkcie ich dotyczące.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże sługi określone w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. oraz złoży dowody, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz będzie zawierał co najmniej usługi odpowiednio dla każdej części/branży: - Wykonawca (inspektor nadzoru w branży kanalizacyjnej) spełni warunek jeżeli wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego (pełnienia funkcji inspektora nadzoru) nad budową sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) lub wodociągowej (bez przyłączy) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (trzy miliony zł). - cz.II Doświadczenie należy wykazać w stosunku do konkretnej osoby która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru. Każdorazowo doświadczenie należy wykazać w stosunku do jednego zamówienia - jednej roboty budowlanej. Jeżeli w wykazie wykonawca wskaże robotę np. wraz z przyłączami lub robotami budowlanymi innego rodzaju niż wskazane sieci, należy wskazać jaki udział finansowy w tym zamówieniu dotyczył odpowiednio sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej. Wskazanie jednej usługi jest bezwzględnie wymagane dla spełnienia warunku udziału w postepowaniu. Wykonawca może wykazać więcej usług spełniający powyższy warunek gdyż doświadczenie inspektora nadzoru jest jednym z kryteriów oceny ofert. - Dla branży elektrycznej nie stawia się warunku w zakresie doświadczenia. - cz.I W przypadku podania wartości robót budowlanych dla których pełniono funkcje inspektora nadzoru w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postepowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. tj: - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko inspektora nadzoru odpowiednio dla każdej części/branży posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – dla cz. I b) Uprawnienia budowlane w specjalności kanalizacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń –dla cz. II lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności należy określić : - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (oryginale). 2. pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiana umowy została przewidziana w rozdziale VII SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska ” - branża elektryczna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia będzie pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad robotą budowlaną której przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy zakres prac do nadzoru inwestorskiego określony został w dokumentacji projektowej oraz STWiORB opublikowanej w portalu zamawiającego www.szczurowa.pl -zamówienia publiczne – http://www.szczurowa.pl/zamowienia_publiczne/zamowienie/6395.html oraz w całej dokumentacji przetargowej zamieszczonej we wskazanym linku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas reakcji inspektora

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska ” - branża kanalizacyjna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia będzie pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży kanalizacyjnej nad robotą budowlaną której przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy zakres prac do nadzoru inwestorskiego określony został w dokumentacji projektowej oraz STWiORB opublikowanej w portalu zamawiającego www.szczurowa.pl -zamówienia publiczne – http://www.szczurowa.pl/zamowienia_publiczne/zamowienie/6395.html oraz w całej dokumentacji przetargowej zamieszczonej we wskazanym linku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie inspektora

20,00

czas reakcji inspektora

20,00

Dokumenty do pobrania
 


Odpowiedź na zapytanie wykonawcy – Modyfikacja nr 1

 

ZP -271.2.2018                                                                                      Szczurowa – 10.04.2018

 

 

Dot.  postępowanie pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska ”

 

            Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym  postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

 

„Czy zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w branży instalacji kanalizacyjnej (pkt 3 SIWZ) jeżeli wykonawca wykaże że posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert przy budowie sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy lub wodociągowej (bez przyłączy) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł.”

 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Dopuszcza się doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji  kierownika budowy, nie dopuszcza się doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót. 

 

Zamawiający  dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

 

1. W rozdz. II pkt. 3.1.3)  w zakresie  warunków udziału w postępowaniu oraz w rozdz. II pkt. 4.3.1)  w zakresie  dokumentów i oświadczeń podmiotowych składanych na wezwanie zamawiającego dla inspektora w zakresie sieci kanalizacyjnej zdanie:

„- Wykonawca (inspektor nadzoru w  branży instalacji kanalizacyjnej) spełni warunek jeżeli  wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi  w zakresie nadzoru inwestorskiego (pełnienia funkcji inspektora nadzoru) nad budową sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy)  lub wodociągowej (bez przyłączy)  o wartości co najmniej   3 000 000,00 zł (trzy miliony zł).”

Po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„- Wykonawca (inspektor nadzoru w  branży instalacji kanalizacyjnej) spełni warunek jeżeli  wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi  w zakresie nadzoru inwestorskiego (pełnienia funkcji inspektora nadzoru) lub kierownika budowy nad budową sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy)  lub wodociągowej (bez przyłączy)  o wartości co najmniej   3 000 000,00 zł (trzy miliony zł).”

 

Pozostała treść zawarta w tych punktach pozostaje bez zmian.

 

2. Rozdział IV - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY w następujących punktach otrzymuje nowe  brzmienie:

1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska ” – część ……..(należy wpisać odpowiednio część) w branży …………………..—(należy wpisać odpowiednio branżę)  nie otwierać przed dniem 16.04.2018r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie

3.Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2018r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 16.04.2018r. o godz. 9:15.

 

Pozostała treść zawarta w tym rozdziale  pozostaje bez zmian.

 

3. Paragraf 1 pkt 2 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:

2.Strony ustalają, że zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego obejmuje całość  nadzoru nad budową od momentu przekazania budowy do momentu zakończenia i końcowego rozliczenia prac również prac dodatkowych które ewentualnie wynikną  w trakcie realizacji zadania, a przypadku branży kanalizacyjnej koordynowanie prac nadzoru inwestorskiego stosownie do zapisów  art. 27 ustawy Prawo budowlane.

 

4. Modyfikacji uległo również ogłoszenie w powyższym zakresie.

 

 

Modyfikacja stanowi integralną część postepowania.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 500076666-N-2018 z dnia 10-04-2018 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 540587-N-2018
Data: 05/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2, 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.szczurowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności odpowiednio dla każdej części/branży: - Wykonawca (inspektor nadzoru w branży kanalizacyjnej) spełni warunek jeżeli wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego (pełnienia funkcji inspektora nadzoru) nad budową sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) lub wodociągowej (bez przyłączy) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (trzy miliony zł). Doświadczenie należy wykazać w stosunku do konkretnej osoby która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru. Każdorazowo doświadczenie należy wykazać w stosunku do jednego zamówienia - jednej roboty budowlanej. Dla branży elektrycznej nie stawia się warunku w zakresie doświadczenia. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postepowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko inspektora nadzoru odpowiednio dla każdej części/branży posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. - cz.I b) Uprawnienia budowlane w specjalności kanalizacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń - cz.II lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Informację o osobach należy wskazać w wykazie osób
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności odpowiednio dla każdej części/branży: - Wykonawca (inspektor nadzoru w branży kanalizacyjnej) spełni warunek jeżeli wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego (pełnienia funkcji inspektora nadzoru) lub pełnienia funkcji kierownika budowy nad budową sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) lub wodociągowej (bez przyłączy) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (trzy miliony zł). Doświadczenie należy wykazać w stosunku do konkretnej osoby która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru. Każdorazowo doświadczenie należy wykazać w stosunku do jednego zamówienia - jednej roboty budowlanej. Dla branży elektrycznej nie stawia się warunku w zakresie doświadczenia. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postepowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko inspektora nadzoru odpowiednio dla każdej części/branży posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. - cz.I b) Uprawnienia budowlane w specjalności kanalizacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń - cz.II lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Informację o osobach należy wskazać w wykazie osób

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1
W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże sługi określone w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. oraz złoży dowody, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz będzie zawierał co najmniej usługi odpowiednio dla każdej części/branży: - Wykonawca (inspektor nadzoru w branży kanalizacyjnej) spełni warunek jeżeli wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego (pełnienia funkcji inspektora nadzoru) nad budową sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) lub wodociągowej (bez przyłączy) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (trzy miliony zł). - cz.II Doświadczenie należy wykazać w stosunku do konkretnej osoby która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru. Każdorazowo doświadczenie należy wykazać w stosunku do jednego zamówienia - jednej roboty budowlanej. Jeżeli w wykazie wykonawca wskaże robotę np. wraz z przyłączami lub robotami budowlanymi innego rodzaju niż wskazane sieci, należy wskazać jaki udział finansowy w tym zamówieniu dotyczył odpowiednio sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej. Wskazanie jednej usługi jest bezwzględnie wymagane dla spełnienia warunku udziału w postepowaniu. Wykonawca może wykazać więcej usług spełniający powyższy warunek gdyż doświadczenie inspektora nadzoru jest jednym z kryteriów oceny ofert. - Dla branży elektrycznej nie stawia się warunku w zakresie doświadczenia. - cz.I W przypadku podania wartości robót budowlanych dla których pełniono funkcje inspektora nadzoru w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postepowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. tj: - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko inspektora nadzoru odpowiednio dla każdej części/branży posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – dla cz. I b) Uprawnienia budowlane w specjalności kanalizacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń –dla cz. II lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże sługi określone w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. oraz złoży dowody, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz będzie zawierał co najmniej usługi odpowiednio dla każdej części/branży: - Wykonawca (inspektor nadzoru w branży kanalizacyjnej) spełni warunek jeżeli wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego (pełnienia funkcji inspektora nadzoru) lub pełnienia funkcji kierownika budowy nad budową sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) lub wodociągowej (bez przyłączy) o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (trzy miliony zł). - cz.II Doświadczenie należy wykazać w stosunku do konkretnej osoby która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru. Każdorazowo doświadczenie należy wykazać w stosunku do jednego zamówienia - jednej roboty budowlanej. Jeżeli w wykazie wykonawca wskaże robotę np. wraz z przyłączami lub robotami budowlanymi innego rodzaju niż wskazane sieci, należy wskazać jaki udział finansowy w tym zamówieniu dotyczył odpowiednio sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej. Wskazanie jednej usługi jest bezwzględnie wymagane dla spełnienia warunku udziału w postepowaniu. Wykonawca może wykazać więcej usług spełniający powyższy warunek gdyż doświadczenie inspektora nadzoru jest jednym z kryteriów oceny ofert. - Dla branży elektrycznej nie stawia się warunku w zakresie doświadczenia. - cz.I W przypadku podania wartości robót budowlanych dla których pełniono funkcje inspektora nadzoru w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postepowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. tj: - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko inspektora nadzoru odpowiednio dla każdej części/branży posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – dla cz. I b) Uprawnienia budowlane w specjalności kanalizacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń –dla cz. II lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-13, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-16, godzina: 09:00,


 Odpowiedź na zapytanie wykonawcy  

ZP -271.2.2018                                                                                      Szczurowa – 11.04.2018

Dot.  postępowania pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska ”

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym  postępowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści: 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymagań rozdział II pkt 3 dotyczącym należytego wykonania za okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej jednej usługi  w zakresie nadzoru inwestorskiego (pełnienia funkcji inspektora nadzoru) nad budową sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy)  lub wodociągowej (bez przyłączy)  o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (trzy miliony zł) lub alternatywnie realizacji inwestycji o wartości 1,9 mln zł z ostatnich pięciu lat. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zmiany warunku udziału w postępowaniu  w zakresie jaki został opisany w zadanym w zapytaniu.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część postepowania.

 

 

UG Szczurowa