2018-02-15
Zamówienia publiczne / Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzielska

Szczurowa, 12 marca 2018r.

UWAGA – przedłużenie terminu składania ofert.Dot.  postępowanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przedłużony termin składania ofert ze względu na konieczną modyfikację SIWZ.

Najwcześniejszy przewidywany termin to: 16.03.2018 r.

 


Wójt Gminy Szczurowa: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzielska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pozycja w BPZ 519000-N-2018

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny WM 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2 , 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.szczurowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szczurowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie w siedzibie zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzielska
Numer referencyjny: UG.I.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w Projekcie oraz w STWiORB, min: wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków (ok. 191 szt.), przepompownią ścieków, instalacjami elektrycznymi . Łączna długość rurociągów ok. 12 177 mb, . Przedmiot zamówienia obejmuje pozyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45232410-9

45232423-3

45231300-8

45310000-3

45311200-2

45317300-5

45314310-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-28
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności: - Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było; Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej lub sieci wodociągowej o wartości 3 000 000,00 (trzy miliony złotych). Wartość odnosi się do jednego zamówienia i wykonanej sieci. Jeżeli wykazana robota obejmować będzie wykonanie sieci wraz z przyłączami, bezwzględnie należy wykazać jaki udział w ogólnej kwocie odpowiada wykonaniu sieci. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY i ROBÓT posiadającą: a) Specjalność instalacyjna w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. (kierownik budowy) b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. (kierownik robót), lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: informacje należy podać w wykazie osób

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym punkcie ich dotyczące

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. SIWZ oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie wykaz będzie zawierał co najmniej roboty: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było; Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej lub sieci wodociągowej o wartości 3 000 000,00 (trzy miliony złotych). Wartość odnosi się do jednego zamówienia i wykonanej sieci. Jeżeli wykazana robota obejmować będzie wykonanie sieci wraz z przyłączami, bezwzględnie należy wykazać jaki udział w ogólnej kwocie odpowiada wykonaniu sieci. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. SIWZ tj: - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY i ROBÓT posiadającą: a) Specjalność instalacyjna w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. (kierownik budowy), b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. (kierownik robót), lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności należy określić : - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 2.Inne dokumenty składane wraz z ofertą: a) wycenione tabele elementów scalonych, b) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą c) dowód wniesienia wadium 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres oraz charakter zmian umowy przewidziano w rozdziale VII, pkt. 4 SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dokumenty do pobrania


dnia 16.02.2018

Modyfikacja nr 1

Dot.  postępowanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzielska

Urząd Gminy w Szczurowej zamieszcza aneks do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie równoważności pomp dla pompowni sieciowej i pompowni przydomowych.

Modyfikacja stanowi integralną część postepowania.

Aneks
Ogłoszenie nr 500043044-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 519000-N-2018
Data: 15/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2, 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.szczurowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-05, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-14, godzina: 09:00,


dnia 27-02-2018 r.

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - Modyfikacja nr 2

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - Modyfikacja nr 2

załączniki

 


Ogłoszenie nr 500047399-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.

Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 519000-N-2018
Data: 15/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2, 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)

W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.szczurowa.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: pisemnie w siedzibie zamawiającego Adres: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - sekretariat
W ogłoszeniu powinno być: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.szczurowa.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: TAK Inny sposób: pisemnie w siedzibie zamawiającego Adres: Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - sekretariat

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
II
Punkt: II.1)
W ogłoszeniu jest: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzielska
W ogłoszeniu powinno być: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska

 


Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - Modyfikacja nr 3

ZP -271.1.2018                                                                                      Szczurowa – 06.03.2018

Dot.  postępowanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż w przedmiotowym  postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pierwsze zapytanie:

Warunkiem niezawodnej pracy pompowni przydomowej jest stała kontrola poziomu ścieków, zapobieganie zablokowaniu się wirnika pompy, zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem, ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem silnika pompy. Dodatkowym ułatwieniem dla użytkownika jest możliwość kontroli czasu pracy pompy ( rozpoznanie zakłóceń pracy pompy - przeciwdziałanie awariom i nadmiernemu zużyciu energii) oraz kontrola wielkości zużycia energii.

Wszystkie w/w funkcjonalności były przewidziane w projekcie technicznym przepompowni przydomowych. Zwracamy się z zapytaniem:

Czy zamawiający będzie wymagał dostarczenia urządzeń równoważnych do przyjętych w projekcie technicznym np. pompa + układ sterowania zapewniających realizację takich funkcji jak:

  1. pomiar poziomu ścieków sondą hydrostatyczną z możliwością ustalenia poziomów załącz / wyłącz/przepełnienie
  2. ochrona przed suchobiegiem pompy
  3. zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe silnika pompy
  4. zapobieganie zablokowaniu wirnika pompy (auto- rewers)
  5. pomiar temperatury i prądu silnika elektrycznego pompy
  6. licznik czasu pracy pompy
  7. możliwość odczytu zarejestrowanego logu awarii, raportu z pracy pompowni i nastaw układu sterowania urządzeniem mobilnym (smartfon,tablet itp.)
  8. pomiar zużycia energii elektrycznej

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Opis zastosowanych w projekcie technicznym urządzeń ( SEG.40.12E.2.1.502) podaje minimalne wymagania parametrów jakościowych i cech użytkowych zaprojektowanych urządzeń.

Określają one poziom oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania zawartego w projekcie technicznym.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu,  uznając tym bardziej każdy inny produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

Dopuszczalne jest zastosowanie zewnętrznych przetworników ciśnienia i suchobiegu realizujących funkcjonalności zaprojektowanych urządzeń.

Zamawiający bezwzględnie będzie wymagał, by zewnętrzny układ sterowania realizował co najmniej  takie funkcje jak:

- licznik czasu pracy pomp,

- licznik załączeń,

- zużycie energii elektrycznej w kWh,

- kolejność faz (przy pompach 3 -fazowych),

- sygnalizacja alarmów,

- autorewers (zapobieganie blokowaniu wirnika),

- możliwość odczytu w/w funkcji.

Drugie pytanie:

Szanowni  Państwo zarówno w ogłoszeniu  jak i w SIWZ nazwa zamówienia brzmi: „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzielska”. Wg naszej wiedzy miejscowość w gminie Szczurowa  nosi nazwę NIEDZIELISKA. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w nazwie.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Chodzi o miejscowość Niedzieliska. Zamawiający modyfikuje nazwę zadania na:  „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa – Niedzieliska”  we wszystkich zapisach SIWZ i jej załącznikach oraz ogłoszeniu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia proszę używać nazwy zadania po modyfikacji, tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa -  Niedzieliska”. Niemniej błędna nazwa zamówienia  użyta w ofercie nie będzie przesądzać o jej ważności.

Trzecie pytanie:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:Dz.U. z 2015 r. Poz. 2164), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie w poniższym zakresie:

1. Zamawiający na zadane pytanie dotyczące zbiornika PE 0800 pompowni przydomowych (pytanie nr 5) odpowiedział, że dopuszcza zastosowanie zbiorników z teleskopem. Projekt budowlany zakłada zastosowanie zbiorników PE 0800 pompowni przydomowych z płynną regulacją wysokości, natomiast w schemacie przepompowni przydomowej projektant przedstawia zbiornik PE 0800 jako rozwiązanie bez teleskopu (sztywne rozwiązanie). Pytanie brzmi, czy zamawiający będzie wymagał tylko zbiorników pompowni przydomowych z płynną regulacją wysokości, płynną regulacją wysokości poprzez teleskop, a uszczelnienie pomiędzy korpusem zbiornika a teleskopem uszczelka manszetowa, zapewniająca szczelność połączenia oraz płynną regulację, czy dopuści również zbiorniki bez regulacji wysokości (sztywne)?

Wyjaśnienie pytania:

Zbiorniki pompowni przydomowych muszą mieć stałą przestrzeń pomiędzy wlotem ścieków, a dnem zbiornika. Przestrzeń ta musi zapewnić retencję cieczy pompowanej oraz rezerwę przestrzeni na gromadzenie cieczy w przypadku stanów awaryjnych (np. brak prądu). Projekt wykonawczy nie podaje na jakiej rzędnej od terenu wychodzi odpływ ścieków z budynków (wielkość nieznana płynna). W takiej sytuacji zastosowanie zbiornika z płynną regulacją wysokości pozwala na dostosowanie wysokości zbiornika do terenu bez pomniejszania przestrzeni stałej zbiornika. Stosując zbiornik bez płynnej regulacji wysokości dostosowujemy wtedy górę zbiornika do terenu, pomniejszając stałą część zbiornika. Pomniejszona część stała zbiornika spowoduje w stanach awaryjnych wylewanie ścieków w piwnicach kratkami kanalizacyjnymi montowanymi np. w pralni, garażu. Wylewanie ścieków w piwnicach spowoduje skargi mieszkańców, a w skrajnych przypadkach żądanie odszkodowania za straty spowodowane wylewaniem się ścieków. Wymaganie zbiorników z płynną regulacją nie ogranicza konkurencyjności dla producentów

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania. Gabaryty zbiorników pompowni bez płynnej regulacji ( bez teleskopu ) mają być tak dobrane, aby w każdym zaistniałym przypadku podłączenia przykanalika grawitacyjnego z budynku mieszkalnego istniała odpowiednia duża retencja ( przynajmniej 1 m ) pomiędzy wlotem przyłącza grawitacyjnego, a dnem pompowni. Na wykonawcy będzie ciążył obowiązek prawidłowo dobranego i dostarczonego korpusu zbiornika pompowni przydomowej.

Ponadto zamawiający zwraca uwagę na wycenę robót - cenę ofertową. Przy wycenie należy uwzględnić wszystkie odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikację. Należy również uwzględnić  przedmiary  i ich modyfikację,  również ten który został dodany  Odpowiedzią na zapytanie Wykonawcy - modyfikacją nr 2 zamieszczoną  w portalu zamawiającego w dniu  27.02.2018 r. Do oferty należy dołączyć wszystkie tabele elementów scalonych, zarówno te które stanowią załącznik bezpośrednio do SIWZ jak i te które stanowią załącznik do odpowiedzi lub modyfikacji. Brak w ofercie  jakiejkolwiek tabeli elementów scalonych spowoduje odrzucenie oferty.

Modyfikacja, odpowiedź na zapytania stanowi integralną część postepowania.


Modyfikacja nr 4 

ZP -271.1.2018                                                                                                  Szczurowa – 12.03.2018

Dot.  postępowanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska

 Urząd Gminy w Szczurowej modyfikuje:

1.  Treść aneksu dodanego modyfikacją  nr 1 z dnia 16.02.2018 r. Aneks dotyczy równoważności zastosowania w postępowaniu przetargowym pomp do ścieków dla pompowni sieciowej i pompowni przydomowych. Zmianie ulega moc pompy dla pompowni sieciowej z  (do) 3,5 kW na 7,5 kW. Do wyceny i montażu proszę przyjąć pompy o mocy 7,5 kW każda. Inne treści dot. pomp w tym  dodane kolejnymi modyfikacjami są obowiązujące.

2.   Zapisy SIWZ dot. terminów składania i otwarcia ofert. Modyfikacji ulegają   zapisy rozdziału IV SIWZ, pkt.1. 12) i 13) oraz pkt. 3 i  4 w zakresie terminów. Zapisy SIWZ w nowym brzmieniu:

12)Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamówienie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Szczurowa - Niedzieliska  nie otwierać przed dniem 20.03.2018 r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

13)Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.

3.Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2018 r. o godz. 09:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 14, sala narad parter,  w dniu 20.03.2018r. o godz. 9:15.

3. Zamawiający nie będzie wymagał by układ sterowania realizował funkcję: autorewers (taki wymóg stanowiły zapisy odpowiedzi na zapytanie oraz modyfikacji  nr 3 z 06.03.2018 – odpowiedź na pytanie pierwsze). Będzie natomiast wymagał wszystkich funkcji które zostały zawarte w dokumentacji oraz modyfikacjach i odpowiedziach na zapytania wykonawców.

Modyfikacja stanowi integralną część postepowania.

Z poważaniem  

Otrzymują:

1.Wykonawcy biorący udział w postepowaniu.
2.Portal zmawiającego
3.a/a.


Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 519000-N-2018
Data: 15/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2, 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.szczurowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
IV.6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-14, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-20, godzina: 09:00,

UG Szczurowa