2017-12-11
Zamówienia publiczne / Dot. postępowanie pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, iż postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa zostało unieważnione.

Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji na runku związanym w usługami odbioru odpadów komunalnych i zaoferowanymi w postepowaniu cenami zamawiający wezwał Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę do złożenia wyjaśnień w kontekście rażąco niskiej ceny. Wykonawca wyjaśnił, że źle skalkulował cenę i nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia za wartości wskazane w ofercie.

Zatem jako  najniższa w postepowaniu pozostaje oferta w której zaoferowana  cena  to kwota :  1 080 000,00 zł. 

 

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 PZP: oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę , którą zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

UG Szczurowa