2017-11-22
Zamówienia publiczne / WYNIKI POSTEPOWANIA-Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól w Szczurowej

 

                                                                   

ZP -271.10.2017                                                                                            Szczurowa – 22.11.2017

 

Dot.  postępowanie pn: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice - Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól w Szczurowej

 

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

 

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej

Markiewicz Stanisław

Ul. Mięsowicza 2

38-400 Krosno

Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

                                                     

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

3. W postępowaniu  nie odrzucono żadnej   oferty.

 

4.Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Cena

Okres rękojmi

i gwarancji

w miesiącach

Punkty ogółem

 

1.

SAMSON SP. Z O.O.

33-132 Niedomice

Ul. Fabryczna 9

 

3 174 993,99

 

84

 

97,35

Ilość punktów :

57,35

40

2.

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej

i Sanitarnej, Markiewicz Stanisław

Ul. Mięsowicza 2

38-400 Krosno

 

 

3 034 766,04

 

 

84

 

 

100

Ilość punktów :

60

40

 

      Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 28.11.2017 roku.

W sprawie podpisania umowy oraz ustalenia godziny proszę kontaktować się z P. Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

 

UG Szczurowa