2017-11-08
Zamówienia publiczne / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W imieniu Zamawiającego – Gminy Szczurowa zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli: Wykorzystanie eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych realizowane w ramach projektu : pt. KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – ROZWÓJ I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY SZCZUROWA” nr projektu RPMP.10.01.03-12-0278/16 według 10 Osi Priorytetowej –Wiedza i Kompetencje, która realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014- 2020 DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Poddziałanie -10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Szczegółowe informacje zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.
  
ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

UG Szczurowa