2017-10-30
Zamówienia publiczne / Wyniki postępowania - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SZCZUROWA 2017/1018

Dot.  Dot.  postępowanie pn: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SZCZUROWA 2017/1018                

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

1) część I:

SEB I-KOM Sabina  Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44

Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2) część II:

Klaudia Stąsiek
Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe
Ul. Lwowska 102
32-820 Szczurowa

Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

3) część III:

SEB I-KOM Sabina  Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44

Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w poste warunki udziału w postępowaniu

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu  nie odrzucono   oferty żadnego  Wykonawcy.

4.Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Cześć I  Zimowe  utrzymanie  dróg  północno-zachodniej części gminy:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa akcji

Czas reakcji

1

SEB I-KOM Sabina  Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

6 743,52      

60 pkt   

0,5 h

40 pkt                                                                                      

Łączna ilość uzyskanych pkt. 100

 

Cześć II  Zimowe  utrzymanie  dróg  południowo-wschodniej części gminy:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa  akcji

Czas reakcji

1

Klaudia Stąsiek 

Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe

Ul. Lwowska 102, 32-820 Szczurowa

4 435,00

60 pkt   

0,5 h

40 pkt                                                                                      

Łączna ilość uzyskanych pkt. 100

 

Cześć III  Zimowe zwalczanie śliskości:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena jednostkowa  akcji

Czas reakcji

1

SEBI -KOM  Sabina  Krupa

32-822 Strzelce Wielkie 44

5 177,52

60 pkt   

0,5 h

40 pkt                                                                                      

Łączna ilość uzyskanych pkt. 100

Z Wykonawcami wyłonionymi  w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 07.11.2017 roku. W sprawie podpisania umowy proszę kontaktować się z  P. Maria Kania .

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa