2017-10-18
Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuję, iż zostało ogłoszone postepowanie o udzielenie zamówienia  poprzez skierowanie   ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na zadanie:

dotyczące zakupu i dostawy materiałów do zajęć pozalekcyjnych –biurowych, drobnych  przedmiotów

realizowane w ramach projektu : pt. KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – ROZWÓJ      
I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY SZCZUROWA” nr projektu RPMP.10.01.03-12-0278/16 według 10 Osi Priorytetowej –Wiedza i Kompetencje, która realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014- 2020 DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Poddziałanie -10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Szczegóły postepowania w załączonej dokumentacji

Dodkumenty do pobrania

 

UG Szczurowa