2017-08-11
Zamówienia publiczne / Wyniki Postępowania - Dot. postępowanie pn: Dowóz uczniów do szkół

Dot.  postępowanie pn: Dowóz uczniów do szkół

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Została wybrana  oferta   złożona  przez Wykonawcę: 

1) część I

Transport Osobowo-Towarowy
JANPOL   Jan Pięta
Wola Radłowska 347
33-133 Wał Ruda

Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2) część II

SOLAK Usługi Budowlano-Transportowe Zygmunt Solak
Ul. Krakowska 61
32-0820 Szczurowa

Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.

2. Z  postępowania  nie   wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu  odrzucono   ofertę Wykonawcy:

P.K.S  MAŁOPOLANIN
D. Tarnawski i Wspólnicy Sp. J.
Gawłówek 100
32-708 Drwinia

Uzasadnienie: Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył żadnego oświadczenia w tej sprawie.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 4 pzp w związku z art.  90 ust. 3 pzp.

USŁUGI TURYSTYCZNO – PRZEWOZOWE
Tadeusz Bodzioch
32-825 Borzęcin 7808 B

Uzasadnienie: wykonawca nie złożył wadium w wymaganym terminie. Wadium na rachunku zamawiającego zostało uznane 01.08.2017 r. o godz. 11.06, natomiast dla złożenia ofert przewidziano na godz. 9.00.  W SIWZ zamawiający określił, iż  wadium należy wnieść w terminie wyznaczonym dla składania ofert oraz, że terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie zamawiającego.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 1, 2 i 7b pzp

4.Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Część I

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena 1/km

Pkt.

Średni wiek autobusów/

Pkt.

Ogólna liczba punktów

 

2.

Transport Osobowo-Towarowy

JANPOL Jan Pięta

Wola Radłowska 347, 33-133 Wał Ruda

14,27

60 pkt

 

12,67

40 pkt

100

Część II

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena dziennego przejazdu /pkt

Średni wiek autobusów/pkt

Ogólna liczba punktów

 

1.

Zygmunt Solak

Usługi Budowlano-Transportowe SOLAK

Ul. Krakowska 61, 32-820 Szczurowa

270,00

60 pkt

4

40 pkt

100

Z Wykonawcami wyłonionymi  w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 18.08.2017 roku. W sprawie podpisania umowy oraz ustalenia godziny proszę kontaktować się z  Dyrektorem Szkoły Podstawowej P. Aliną Oleksy.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi  się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia,  Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

UG Szczurowa