2017-08-04
Zamówienia publiczne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Ogłoszenie w BZP  nr 564232-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

Wójt Gminy Szczurowa: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól w Szczurowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Szczurowa, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2 , 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, , e-mail ug@szczurowa.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.szczurowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szczurowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie w siedzibie zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa - sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice. Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól w Szczurowej
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych określonych w Projekcie Budowlanym oraz w STWiORB, min: termomodernizacja obiektu szkolnego, montaż systemu absorbcyjnych pomp ciepła, technologia kotłowni oraz roboty ogólnobudowlane i elektryczne. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej oraz STWiORB
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45421100-5

45320000-6

45321000-3

42511000-1

45331110-0

45330000-9

45333000-0

45331100-7

45311000-0

45261215-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-15
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe wykonawca składa oświadczenie
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe wykonawca składa oświadczenie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności: - Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał następujące roboty budowlane, których przedmiotem było; a) montaż absorpcyjnych pomp ciepła której wartość całkowita wyniosła co najmniej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – jedna robota budowlana polegająca na instalacji absorpcyjnych pomp ciepła, wartość wykazanych robót powinna odnosi się tylko do tego zakresu tzn. nie powinna uwzględniać innych robót towarzyszących np. remontowych ogólnobudowlanych b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania której wartość całkowita wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota c) termomodernizacja budynku poprzez ocieplenie styropianem której całkowita wartość wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota Roboty mogą być wykonane w ramach jednego zmówienia, w takim przypadku należy szczegółowo określić w wykazie robót rodzaj i wartość robót w obrębie jednego zamówienia. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postepowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY i ROBÓT posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, (kierownik Budowy), b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. (kierownik robót), c) Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. (kierownik robót) lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: w/w informacja o osobach zostanie zawarta w wykazie osób

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym punkcie ich dotyczące.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. SIWZ oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie wykaz będzie zawierał co najmniej roboty: a) montaż absorpcyjnych pomp ciepła której wartość całkowita wyniosła co najmniej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – jedna robota budowlana polegające na instalacji absorpcyjnych pomp ciepła, wartość wykazanych robót powinna odnosi się tylko do tego zakresu tzn. nie powinna uwzględniać innych robót towarzyszących np. remontowych ogólnobudowlanych. b) wykonanie instalacji c.o. której wartość całkowita wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota, c) termomodernizacja budynku poprzez ocieplenie styropianem której całkowita wartość wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota. Roboty mogą być wykonane w ramach jednego zmówienia, w takim przypadku należy szczegółowo określić w wykazie robót rodzaj i wartość robót w obrębie jednego zamówienia. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. SIWZ tj: - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY i ROBÓT posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, (kierownik Budowy), b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. (kierownik robót), c) Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. (kierownik robót), lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: a) wycenione tabele elementów scalonych, b) pełnomocnictwa - jeżeli dotyczą, c) dowód wniesienia wadium, d) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności należy określić : - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi i gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiany umowy określono w rozdz. VII SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
 

Dokumenty do pobrania


Modyfikacja nr 1 

ZP -271.8.2017                                                                                      Szczurowa – 10.08.2017

Dot.  postępowanie pn: Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól Szczurowej

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż modyfikacji ulegają elementy załącznika nr 1 do SIWZ  - formularz ofertowy.

1. Zmianie ulega  pkt. 3 załącznika w zakresie  terminu wykonają zamówienia.

Obecne brzmienie przed modyfikacją:

3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie do dnia:

Etap I – 4 miesiące od daty przekazania placu budowy

Etap II  - 15 miesięcy od daty przekazania placu budowy 

Brzmienie po modyfikacji:

3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie do dnia: ……………….….

2. Z projekty umowy wykreśla się pk. 4 w brzmieniu: Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach

W załączeniu treść załącznika nr 1 do SIWZ w brzmieniu po modyfikacji.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż ostateczny termin wykonania zamówienia upływa 15.08.2018 roku, zamawiający nie przewidział etapowania zamówienia.  

Modyfikacja stanowi integralną część postepowania.

Dokumenty do pobrania

 


Szczurowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564232-N-2017
Data: 04/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Szczurowa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Lwowska  2, 32820   Szczurowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 714 763, e-mail ug@szczurowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.szczurowa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności: - Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał następujące roboty budowlane, których przedmiotem było; a) montaż absorpcyjnych pomp ciepła której wartość całkowita wyniosła co najmniej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – jedna robota budowlana polegająca na instalacji absorpcyjnych pomp ciepła, wartość wykazanych robót powinna odnosi się tylko do tego zakresu tzn. nie powinna uwzględniać innych robót towarzyszących np. remontowych ogólnobudowlanych b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania której wartość całkowita wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota c) termomodernizacja budynku poprzez ocieplenie styropianem której całkowita wartość wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota Roboty mogą być wykonane w ramach jednego zmówienia, w takim przypadku należy szczegółowo określić w wykazie robót rodzaj i wartość robót w obrębie jednego zamówienia. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postepowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY i ROBÓT posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, (kierownik Budowy), b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. (kierownik robót), c) Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. (kierownik robót) lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: w/w informacja o osobach zostanie zawarta w wykazie osób
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności: - Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał następujące roboty budowlane, których przedmiotem było; a) montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła lub gazowych pomp ciepła (sprężarkowych) których źródłem zasilania jest gaz - której wartość całkowita wyniosła co najmniej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – jedna robota budowlana polegająca na instalacji wskazanych pomp ciepła, wartość wykazanych robót powinna odnosi się tylko do tego zakresu tzn. do technologii montażu pomp ciepła, nie powinna uwzględniać innych robót towarzyszących np. remontowych ogólnobudowlanych, b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania której wartość całkowita wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota, c) termomodernizacja budynku poprzez ocieplenie styropianem której całkowita wartość wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota Roboty mogą być wykonane w ramach jednego zmówienia, w takim przypadku należy szczegółowo określić w wykazie robót rodzaj i wartość robót w obrębie jednego zamówienia. W przypadku podania wartości robót w walucie obcej, wartość zostanie przeliczona przez Zamawiającego po kursie na dzień ogłoszenia niniejszego postepowania w BZP wg kursów średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego. - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY i ROBÓT posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, (kierownik Budowy), b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. (kierownik robót), c) Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. (kierownik robót) lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: w/w informacja o osobach zostanie zawarta w wykazie osób

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym punkcie ich dotyczące.
W ogłoszeniu powinno być: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym punkcie ich dotyczące.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. SIWZ oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie wykaz będzie zawierał co najmniej roboty: a) montaż absorpcyjnych pomp ciepła której wartość całkowita wyniosła co najmniej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – jedna robota budowlana polegające na instalacji absorpcyjnych pomp ciepła, wartość wykazanych robót powinna odnosi się tylko do tego zakresu tzn. nie powinna uwzględniać innych robót towarzyszących np. remontowych ogólnobudowlanych. b) wykonanie instalacji c.o. której wartość całkowita wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota, c) termomodernizacja budynku poprzez ocieplenie styropianem której całkowita wartość wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota. Roboty mogą być wykonane w ramach jednego zmówienia, w takim przypadku należy szczegółowo określić w wykazie robót rodzaj i wartość robót w obrębie jednego zamówienia. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. SIWZ tj: - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY i ROBÓT posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, (kierownik Budowy), b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. (kierownik robót), c) Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. (kierownik robót), lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. SIWZ oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie, wykaz będzie zawierał co najmniej roboty: a) montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła lub gazowych pomp ciepła (sprężarkowych) których źródłem zasilania jest gaz - której wartość całkowita wyniosła co najmniej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – jedna robota budowlana polegająca na instalacji wskazanych pomp ciepła, wartość wykazanych robót powinna odnosi się tylko do tego zakresu tzn. do technologii montażu pomp ciepła, nie powinna uwzględniać innych robót towarzyszących np. remontowych ogólnobudowlanych. b) wykonanie instalacji c.o. której wartość całkowita wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota, c) termomodernizacja budynku poprzez ocieplenie styropianem której całkowita wartość wyniosła co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) – jedna robota. Roboty mogą być wykonane w ramach jednego zmówienia, w takim przypadku należy szczegółowo określić w wykazie robót rodzaj i wartość robót w obrębie jednego zamówienia. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt 3.1.3. SIWZ tj: - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY i ROBÓT posiadającą: a) Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, (kierownik Budowy), b) Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. (kierownik robót), c) Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. (kierownik robót), lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych


Zestawienie_znakow_poziom_mono_MRPO

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - Modyfikacja nr 2

ZP -271.8.2017                                                                                      Szczurowa – 11.08.2017

Dot.  postępowanie pn: Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól Szczurowej

I.                Urząd Gminu w Szczurowej uprzejmie informuje, iż w przedmiotowym postepowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„W związku z prowadzonym postępowaniem jak w tytule, prosimy o odpowiedź wyjaśnienia:

1)                 Wnosimy o zmianę zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odnośnie zdolności technicznej, z zapisu: „ Montaż absorpcyjnych pomp ciepła, której wartość całkowita wyniosła co najmniej 150 000,00 zł - jedna robota budowlana polegająca na instalacji absorpcyjnych pomp ciepła" na zapis: „Montaż gazowych pomp ciepła, której wartość całkowita wyniosła co najmniej 150 000,00 zł - jedna robota budowlana polegająca na instalacji gazowych pomp ciepła". Zamieszczenie przez Zamawiającego wymogu odnośnie montażu tylko absorpcyjnej pompy ciepła jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Obecne kryterium zawęża konkurencję poprzez ustanowienie wymagań znacznie przewyższających potrzeby niezbędne do realizacja zadania. Prowadzi to do dyskryminacji wykonawców. Montaż absorpcyjnych gazowych pomp ciepła nie odbiega znacząco od montażu gazowych sprężarkowych pomp ciepła. Urządzenia te różnią się jedynie budową wewnętrzna, a co za tym idzie innym sposobem wymuszenia przepływu energii (sprężarka lub zjawisko absorpcji)

2)                 Występują znaczące rozbieżności między zapisami SIWZ, a formularzem oferty.

Wg SIWZ str. 2 punkt 7 oraz wg wzoru umowy termin wykonanie zamówienia to 15.08.2018r.

W załączniku nr 1 do SIWZ - wzorze oferty jest zapis:

„Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie do dnia:

Etap 1-4 miesiące od daty przekazania placu budowy

Etap 11-15 miesięcy od daty przekazania placu budowy"

Prosimy o podanie jednoznacznego terminu wykonania zadania.”

Zamawiający udziela następują ej odpowiedzi:

Ad. 1) Zamawiający dopuszcza  zmiany warunku udziału, formułując warunek w tym zakresie  w następujący sposób:

„Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał następujące roboty budowlane, których przedmiotem było

a) montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła lub  gazowych pomp ciepła (sprężarkowych) których źródłem zasilania jest gaz -  której wartość całkowita wyniosła co najmniej  150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych) – jedna robota budowlana polegająca na instalacji wskazanych pomp ciepła, wartość wykazanych robót powinna odnosi się tylko do tego zakresu tzn. do technologii montażu pomp ciepła,  nie powinna uwzględniać innych robót towarzyszących np. remontowych ogólnobudowlanych”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zmiana dotyczy tylko robót w zakresie pomp ciepła.  Roboty w pozostałym zakresie tj.  centralnego ogrzewania i  termomodernizacji powinny zostać wykazane jak to wskazano w SIWZ.

W związku z niniejszą odpowiedzią zamawiający modyfikuje treść SIWZ odpowiednio  w punktach dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie dokumentów jakie winny zostać złożone na  potwierdzenie spełnienia tych warunków. W tym też zakresie zostaje odpowiednio  zmodyfikowane ogłoszenie o zamówieniu.

Ad. 2) Modyfikacją nr 1 z dnia 10.08.2017 zmieniono treść załącznika nr 1 do SIWZ: formularz ofertowy, oraz  wykreślono z projektu umowy par. 1 pkt. 4 w brzmieniu: „Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach”

II.            Zamawiający modyfikuje:

1. Zapis  paragrafu 3 pkt. 2, ppkt. 13 projektu umowy w następujący sposób:

Brzmienie przed modyfikacją:

„13)Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 50 000,00 zł lub o wartości równej, bądź przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

Brzmienie po modyfikacji:

„13)Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 50 000,00 zł.”

2. Zapis SIWZ, rozdział II pkt. 3.1.3) w zakresie warunku dot. zdolności technicznych odnośnie  robót wymienionych w pkt. a)  związanych z montażem pomp ciepła otrzymuje brzmienie:

a)montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła lub  gazowych pomp ciepła (sprężarkowych) których źródłem zasilania jest gaz -  której wartość całkowita wyniosła co najmniej  150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych) – jedna robota budowlana polegająca na instalacji wskazanych pomp ciepła, wartość wykazanych robót powinna odnosi się tylko do tego zakresu tzn. do technologii montażu pomp ciepła,  nie powinna uwzględniać innych robót towarzyszących np. remontowych ogólnobudowlanych

Zmiana nie ogranicza warunku w zakresie doświadczenia tylko do robót związanych z pompami ciepła.

Pozostałe warunki dotyczące doświadczenia w zakresie robót polegających na wykonaniu centralnego ogrzewania i  termomodernizacji wykazanych w punkcie b i c pozostają niezmienne.

3. Zapis SIWZ, rozdział II pkt.4.3.1) dot. wykazu robót budowlanych w zakresie montażu pomp ciepła, pkt. a) otrzymuje brzmienie:

a)montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła lub  gazowych pomp ciepła (sprężarkowych) których źródłem zasilania jest gaz -  której wartość całkowita wyniosła co najmniej  150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych) – jedna robota budowlana polegająca na instalacji wskazanych pomp ciepła, wartość wykazanych robót powinna odnosi się tylko do tego zakresu tzn. do technologii montażu pomp ciepła,  nie powinna uwzględniać innych robót towarzyszących np. remontowych ogólnobudowlanych

Zmiana nie ogranicza wykazania doświadczenia tylko do robót związanych z pompami ciepła. Pozostały zakres robót polegających na wykonaniu centralnego ogrzewania i  termomodernizacji wykazany w punkcie b i c pozostaje niezmienny, w wykazie należy ująć roboty pierwotnie wskazane w SIWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część postępowania


Zestawienie_znakow_poziom_mono_MRPO

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

ZP -271.8.2017                                                                                      Szczurowa – 16.08.2017

Dot.  postępowanie pn: Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól Szczurowej

Urząd Gminu w Szczurowej uprzejmie informuje, iż w przedmiotowym postepowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

W związku z prowadzonym postępowaniem jak w tytule, prosimy o odpowiedzi i wyjaśnienia:

1)W projekcie instalacja c.o. projektowana jest z rur ze stali nierdzewnej, natomiast w wg przedmiaru robót instalacja ta jest wykonana z rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej, prosimy o potwierdzenie, że instalacje c.o. można wykonać z rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej tak jak w przedmiarze.

2)Zestawienie podstawowych materiałów oraz ilości z przedmiarów opraw oświetleniowych typu LED nie pokrywają się z ilościami opraw z rysunków prosimy o podanie jakie ilości opraw należ ująć do wyceny?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1) do wyceny i realizacji proszę przyjąć materiały wynikające z przedmiaru robót, tj. rury ze stali węglowej ocynkowanej na zewnątrz i wewnątrz.

Ad. 2) W przedmiarach uwzględniono błędną ilość opraw,   zamawiający koryguje przedmiar robót
w branży  elektrycznej w zakresie opraw oraz poprzez dodanie  pozycji. Tabela elementów scalonych nie ulega zmianie.

Skorygowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszego pisma oraz podstawę do wyceny robót.  
W miejsce dotychczasowego zał. 9.2 do SIWZ (przedmiar robót w branży elektrycznej), należy przyjąć do wyceny robót załącznik do niniejszego pisma. 

Przy wycenie bezwzględnie proszę uwzględnić załącznik do niniejszego pisma.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.

Załącznik nr 9.2 do SIWZ


 

Zestawienie_znakow_poziom_mono_MRPO

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy  

ZP -271.8.2017                                                                                      Szczurowa – 18.08.2017

Dot.  postępowanie pn: Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Szczurowej

Urząd Gminu w Szczurowej uprzejmie informuje, iż w przedmiotowym postepowaniu wpłynęło zapytanie o następującej treści:

W związku z ogłoszeniem przetargu na "Modernizacja energetyczna Zespołu Szkól w Szczurowej" Proszę o informację czy mogą zostać zastosowane blachy powlekane gr 0,7 zamiast blach cynkowo-tytanowych, jako obróbki, rury spustowe, rynny, parapety i pokrycie dachowe?

Wg przedmiaru mogą być zastosowane blachy powlekane natomiast w dokumentacji mowa jest o blachach cynkowo-tytanowych.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Elementy do wyceny, zgodnie z zapisami SIWZ, zostały ujęte w przedmiarach robót, proszę przyjąć do wyceny, a w konsekwencji do realizacji  dane zawarte w przedmiarach załączonych do SIWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.

 

UG Szczurowa