2017-06-20
Zamówienia publiczne / Aktualizacja Planu postepowań o udzielanie zamówieniach publicznych

AKTUALIZACJA

Plan postepowań o udzielanie  zamówieniach publicznych  – o którym mowa w art.13a ustawy – Prawo zamówień publicznych

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia brutto podana w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postepowania

 

1

 

Budowa strefy aktywności gospodarczej w Szczurowej

 

Robota budowlana

 

PN

 

4 500 000

 

III-IV.2017

 

2

 

Wykonanie dokumentacji projektowych

 

usługa

 

PN

 

330 000

 

III – IV.2017

 

3

 

Poprawa efektywności energetycznej – szkoła w Szczurowej

 

Robota  budowana

 

PN

 

3 000 000

 

IV-V.2017

 

4

 

Dowóz uczniów do szkół

 

Usługa

 

PN

 

400 000

 

VI-VII 2917

 

5

 

Remont drogi gminnej oraz budowa elementów małej architektury wraz z uzbrojeniem terenu w m. Dołęga

 

Robota budowlana

 

PN

 

1 100 000

 

VII-VIII. 2017

 

6

 

Rekultywacja dróg dojazdowych do pól

 

Robota budowlana

 

PN

 

160 000

 

VII.2017

 

7

 

Rewitalizacja parku w Strzelcach Wielkich

 

Usługa

 

PN

 

200 000

 

VIII.2017

 

8

 

Oznakowanie tras turystycznych, oraz budowa miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej

 

Robota budowlana

 

PN

 

220 000

 

IX.2017

 

9

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

 

Usługa

 

PN

 

300 000

 

X. 2017

 

10

 

Odbiór odpadów komunalnych

 

Usługa

 

PN

 

800 000

 

X.2017

 

11

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczurowa

 

Robota budowlana

 

PN

 

6 500 000

 

X-XI. 2017

 

12

 

Budowa parkingów, zatok autobusowych, wiat przystankowych

 

Robota budowlaną

 

PN

 

1 300 000

 

X. 2017

 

13

 

Budowa szałasu w Strzelcach Wielkich

 

Robota budowlaną

 

PN

 

170 000

 

X-XI. 2017

14

Zakup pomocy dydaktycznych dla 7 szkół z terenu Gminy Szczurowa

Zakup-dostawa

PN

340 082,50

VI-VII.2017

Aktualizacja: Szczurowa- 20.06.2017

UG Szczurowa