2017-07-21
Zamówienia publiczne / Wyniki postępowania- Dostawa pomocy dydaktycznych

WYNIKI POSTĘPOWANIA

ZP-271.7.2017

Szczurowa- 21.07.2017r.

Dot. postępowania pn: dostawa pomocy dydaktycznych

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 
Edukarium sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz
 
Oferta  zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.
 
2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy.

KLADREW Urszula Muża-Klamann
ul. 3-go maja 17/6
83-300 Kartuzy
 
Uzasadnienie: wykonawca nie złożył wraz z ofertą wyceny poszczególnych produktów.
Zamawiający w ogłoszeniu oraz SIWZ w pozycji inne dokumenty, żądał złożenia wraz z ofertą wyceny sporządzonej na podstawie zał. Nr 7 do SIWZ. W rozdz. IV pkt. 5, ppkt. 9) SIWZ określone zostały sankcję w przypadku braku złożenia wraz z ofertą formularza wyceny, cyt. 9) Do oferty należy dołączyć załącznik nr 7 do SIWZ- ze szczegółowo wycenionymi poszczególnymi pozycjami (nie załączenie do oferty załącznika spowoduje odrzucenie oferty)- cena oferty ma wynikać z kalkulacji cenowej zawartej w tym załączniku.
Dokument nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 pzp, ponieważ stanowi treść oferty i podstawę wyceny, nie jest też dokumentem podmiotowym ani przedmiotowym o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp”.
 
4.Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
 
Nr oferty
 
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena /pkt
Okres gwarancji 
i  rękojmi
w miesiącach / pkt
 
1.
TESORA Marzena Paczyńska
ul. Cieszyńska 376/201
43-300 Bielsko-Biała
308 766,69  zł
 
55,32 pkt
24  m-ce
 
26,66 pkt
Ilość uzyskanych punktów
81,98
2.
EDUCARIUM sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz
284 710,96 zł
 
60 pkt
36 m-ce
 
40 pkt.
Ilość uzyskanych punktów
100

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu  zostanie podpisana umowa w dniu 28.07.2017 roku.
W sprawie podpisania umowy oraz ustalenia godziny proszę kontaktować się z  Haliną Święch.

Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

 

UG Szczurowa