2017-07-12
Zamówienia publiczne / Wyniki Postępowania- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice- Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Szczurowej

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

ZP- 271.3.2017

Szczurowa 12.07.2017r.

Dot. postępowania pn: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice- Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Szczurowej.
 
Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu: 
 
1. Została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 
 
SAMSON sp. z o.o.
ul. Fabryczna 9
33-132 Niedomice
 
Oferta zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.
 
2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
W postępowaniu złożono jedną ofertę przez Wykonawcę: SAMSON sp. z o.o,. z siedzibą w Niedomicach-
cena oferty: 3 380 524,44 zł, zaproponowany okres gwarancji: 60 miesięcy.
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż przedmiotowe postepowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę 2 700 000,00 zł, którą zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do wysokości ceny zaoferowanej w ofercie.
 
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 PZP. 
UG Szczurowa