2017-07-11
Zamówienia publiczne / Wyniki Postępowania- Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

WYNIKI POSTĘPOWANIA

ZP- 271.4.2017

Szczurowa- 11.07.2017r.

Dot. postępowania pn: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
  1. Remont drogi Górka- za dworem
  2. Remont drogi Niedzieliska- Podmłynia
  3. Remont drogi Rudy Rysie- Rysie I
  4. Remont drogi Rudy Rysie- Rudy- Błonie

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

1. We wszystkich częściach została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

ZESPÓŁ USŁUGOWY Krzysztof Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44
 
Oferta zawierała najkorzystniejszy bilans punktacji w kryteriach, spełniając pozostałe warunki udziału w postepowaniu.
 
2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.
 
3.Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
 
Część 1. Górka za dworem 
 
Nr oferty
 
Nazwa Wykonawcy
Cena /pkt
Okres gwarancji i rękojmi
Łączna ilość punktów
 
1.
Przedsiębiorstwo  
Drogowo- Mostowe  SA 
39-200 Dębica,  ul. Drogowców 1
 
55 849,77
49,25 pkt
 
 
60 m-cy
40 pkt
 
89,25
 
2.
ZESPÓŁ USŁUGOWY 
Krzysztof  Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44
 
45  845,67
60 pkt
 
60 m-cy
40 pkt
 
100

 

Część 2. Niedzieliska- Podmłynia

Nr oferty
 
Nazwa Wykonawcy
Cena /pkt
Okres gwarancji i rękojmi
Łączna ilość punktów
 
1.
Przedsiębiorstwo  
Drogowo- Mostowe  SA
39-200 Dębica,  ul. Drogowców 1
 
61 804,22 zł
 
53,60 pkt
 
60 m-cy
 
40 pkt
 
93,60
 
2.
ZESPÓŁ USŁUGOWY 
Krzysztof  Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44
 
55 215,19 zł
60 pkt
60 m-cy  
 
40 pkt
 
100

 

Część 3. Rudy Rysie- Rysie I

Nr oferty
 
Nazwa Wykonawcy
Cena /pkt
Okres gwarancji i rękojmi
Łączna ilość punktów
 
1.
Przedsiębiorstwo  
Drogowo- Mostowe  SA
39-200 Dębica,  ul. Drogowców 1
 
31 092,85
38,90
 
60 m-cy
40 pkt
 
78,90
 
2.
ZESPÓŁ USŁUGOWY 
Krzysztof  Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44
 
20 159,70
60 pkt
 
60 m-cy
40 pkt
 
100

 

Część 4. Rudy Rysie- Rudy- Błonie
 
Nr oferty
 
Nazwa Wykonawcy
Cena /pkt
Okres gwarancji i rękojmi
Łączna ilość punktów
 
1.
Przedsiębiorstwo  
Drogowo- Mostowe  SA
39-200 Dębica,  ul. Drogowców 1
 
154 985,93
57,63
 
60 m-cy
40 pkt
 
97,63
 
2.
ZESPÓŁ USŁUGOWY 
Krzysztof  Krupa
32-822 Strzelce Wielkie 44
 
148 875,33
60 pkt
 
60 m-cy
40 pkt
 
 
100

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa w dniu 17.07.2017 roku.

W sprawie podpisania umowy oraz ustalenia godziny proszę kontaktować się z Marią Kania.
 
Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie przedstawi na tą okoliczność obiektywnego wyjaśnienia, Zamawiający potraktuje ten fakt jako uchylenie się od zawarcia umowy.

 

UG Szczurowa