2017-07-11
Zamówienia publiczne / Wyniki Postępowania- Dostawa pomocy dydaktycznych

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

ZP- 271.5.2017  

Szczurowa 11.07.2017r.

Dot.  postępowanie pn: dostawa pomocy dydaktycznych

Urząd Gminy w Szczurowej uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucono oferty następujących wykonawców:
 
1. TESORA Marzena Paczyńska
ul. Cieszyńska 376/201
43-300 Bielsko-Biała
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: wykonawca nie uwzględnił w ofercie postanowień modyfikacji nr 1 z dnia 06.07.2017r. Braki nie mogą zostać skorygowane na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
Podstawa prawna: art. 89  ust. 1 pkt. 2 PZP- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
 
2. EDUCARIUM sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: wykonawca tylko częściowo uwzględnił w ofercie zapisy modyfikacji nr 1 z dnia 06.07.2017r. Braki nie mogą zostać skorygowane na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP.
Podstawa prawna: art. 89  ust. 1 pkt. 2 PZP- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP. 
UG Szczurowa