2003-04-24
Zamówienia publiczne / Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej, Publicznego Gimnazjum w Zaborowie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Szczurowa ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej, Publicznego Gimnazjum w Zaborowie


Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić nauczyciele, którzy spełniają kryteria określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek /Dz.U.Nr 14,poz.91, z póĽniejszymi zmianami/.

Oferty powinny zawierać :
  • pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją pracy na stanowisku dyrektora,

  • kwestionariusz osobowy,

  • dokumenty potwierdzające staż pracy, w tym pracy pedagogicznej,

  • odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym także w zakresie zarządzania oświatą,

  • pisemną, co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną w okresie ostatnich 5 lat pracy w przedszkolu lub w szkole /placówce/ lub pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, W przypadkach, w których powołane wyżej rozporządzenie dopuszcza możliwość powierzenia stanowiska dyrektora osobie nie posiadającej kwalifikacji pedagogicznych, kandydat taki nie składa dokumentu potwierdzającego ocenę pracy,

  • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego /dotyczy nauczycieli/,

  • aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub przedszkolu,

  • oświadczenie o niekaralności przez Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: " Konkurs na stanowisko Dyrektora ...................." na adres Urząd Gminy Szczurowa, 32-820 Szczurowa, ul.Lwowska 2.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 maja 2003 roku o godz. 8.00.


Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szczurowa.

Komisyjne otwarcie ofert oraz rozmowy z kandydatami odbędą się w Urzędzie Gminy w Szczurowej w dniu 6 maja 2003r./wtorek/:
  • o godz. 9.00 z kandydatami na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej,

  • o godz. 10.00 z kandydatami na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zaborowie.

Regulamin konkursu na stanowiska dyrektorów znajduje się w Urzędzie Gminy w Szczurowej w pokoju nr 25.
Szczurowa, 2003-04-08