2003-04-22
Zamówienia publiczne / Organizacja dowozu dzieci do Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczurowej

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 47 z dnia 11.04.2003
POZYCJA 19316
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro


Publiczne Gimnazjum w Szczurowej, 32-820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel. 014 6713544, ogłasza przetarg nieograniczony na organizację dowozu dzieci do Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczurowej.(PKWiU: 60.21)

Miejsce realizacji: gmina Szczurowa.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - rok szkolny 2003/2004.
Wadium - 4500 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: sekretariat, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Marek Antosz, e-mail: pgszczurowa@szkola.wp.pl, tel. 014 6713544, lok. sekretariat, w godz. 9:00 - 13:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2003 o godzinie 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2003 o godzinie 12:30 w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.