2003-04-10
Zamówienia publiczne / Przetarg Nieograniczony na Remont Drogi Gminnej Dąłęga - Dwór - Męcne na dł. 600,0 mb
O G Ł O S Z E N I E
================
URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DROGI GMINNEJ
DOŁĘGA -DWÓR-MĘCNE NA ODC. DŁ. 600,00MB

I. TERMIN REALIZACJI : 31.08.2003R.

II. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA -zgodnie z tabelą elementów
/kosztorys ślepy w załączeniu/

III.POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW
PREFERENCJI KRAJOWYCH

IV.INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ
MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

V.OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST :
KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI TEL. 671 4763
W GODZINACH URZĘDOWANIA. : 800  1500

VI.OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W
SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO
DNIA 02.05.2003r. DO GODZ.10.00

VII.OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.30. W DNIU 02.05.2003 GODZ.10.30

VIII. WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
JEST WNIESIENIE WADIUM W WYSOKOŚCI 2680,00 ZŁ

IX. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA
OTRZYMAĆ W POK.NR. 30 CENA FORMULARZA 10,00 ZŁ NETTO+VAT
X.KRYTERIA WYBORU OFERTY
CENA - 100%


SZCZUROWA: 2003.04.10