2003-04-03
Zamówienia publiczne / Wykonanie elewacji na budynku remizy OSP w Górce
URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ELEWACJI NA BUDYNKU REMIZY OSP W GÓRCE

I. TERMIN REALIZACJI DO DNIA 18.06.2003r

II. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA - zgodnie z tabelą elementów ( przedmiar robót w załączeniu)

III. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH.

IV. INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

V. OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST :
P. REGINA WILASZEK TEL. 671 4763 W GODZINACH URZĘDOWANIA.

VI. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 2003-04-22 do godz.9.00

VII. OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.24 W DNIU 2003-04-22 GODZ.9.15

VIII. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA NABYĆW U.G POK.NR. 31. CENA FORMULARZA 20,00ZŁ

iX. KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY
- CENA 100 %
SZCZUROWA: 2003-03-31