2003-03-06
Zamówienia publiczne / Wykonanie elewacji na budynku remizy OSP w Kwikowie
URZĄD GMINY W SZCZUROWEJ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ELEWACJI NA BUDYNKU REMIZY OSP W KWIKOWIE

I. TERMIN REALIZACJI DO DNIA 10.05.2003r

II. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA - zgodnie z tabelą elementów ( przedmiar robót w załączeniu)

III. POSTĘPOWANIE PROWADZONE BĘDZIE Z ZASTOSOWANIEM OBOWIĄZKÓW PREFERENCJI KRAJOWYCH.

IV.INFORMACJĘ NA TEMAT PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UZYSKAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

V.OSOĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKÓW Z OFERENTAMI JEST :
P. REGINA WILASZEK TEL. 671 4763 W GODZINACH URZĘDOWANIA.


VI.OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W TERMINIE DO DNIA 2003-03-25 DO GODZ.9.00

VII OFERTY ZOSTANĄ OTWARTE W POK.NR.24 W DNIU 2003-03-25 GODZ.9.30

VIII. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MOŻNA NABYĆW U.G POK.NR. 31. CENA FORMULARZA 20,00ZŁ

iX. KRYTERIA OCENY WYBORU OFERTY
- CENA 100 %
SZCZUROWA: 2003-03-03