2004-11-02
Zamówienia publiczne / Roboty odwadniające przy drogach gminnych

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1.  Zamawiający:
  GMINA  SZCZUROWA
  Adres: Urząd Gminy, ul. Lwowska 2
  3
  2-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia:
  PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 3. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  Roboty odwadniające przy drogach gminnych
  Kod  CPV  45 232 452 – 5
 5. ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWUCH NA CZĘŚCI OKREŚLONE W SIWZ.
 6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
 7. Termin wykonania zamówienia –  20-12-2004r.
 8. Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.
 9. Informacja dot. wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  CENA – 100%
 11. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. Nr 20 sekretariat w terminie do 18.11.2004r. godz. 900
 12. Termin związania ofertą:
  30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.
2 listopada 2004r. UG Szczurowa