2004-11-10
Zamówienia publiczne / Remont drogi gminnej w m. Górka – Podrząchowie

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający: GMINA  SZCZUROWA
  Adres: Urząd Gminy,
  u
  l. Lwowska 2
  32-820    Szczurowa
 2. Tryb zamówienia:
  PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 3. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  Remont drogi gminnej w m.  Górka – Podrząchowie.
  Kod  CPV  45233223-8
 5. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWUCH NA CZĘŚCI OKREŚLONE W SIWZ
 6. ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA SKŁADANIA  OFERT  WARIANTOWYCH
 7. Termin wykonania zamówienia –  14 dni od daty podpisania umowy.
 8. Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ
 9. Informacja dot. wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  CENA – 100%
 11. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. Nr 20 sekretariat w terminie do 25.11.2004r. godz. 900
 12. Termin związania ofertą:
  30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.
10 listopada 2004r. UG Szczurowa