2004-09-06
Zamówienia publiczne / BUDOWA CIĄGU PIESZEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 768 BRZESKO-JĘDZREJÓW

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający:
  GMINA  SZCZUROWA
  Adres: Urząd Gminy
  u
  l. Lwowska 2,
  32-820    Szczurowa
 2. Tryb zamówienia: 
  PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać  bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  BUDOWA  CIĄGU PIESZEGO  WRAZ Z KANALIZACJĄ  DESZCZOWĄ  PRZY  DRODZE  WOJEWÓDZKIEJ  NR 768  BRZESKO-JĘDZREJÓW dł.  1100 MB w m.  NIEDZIELISKA
  KOD   CPV –   45233222-1
 5. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 6. Termin wykonania zamówienia – 15.11.2004r.
 7. Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ
 8. Informacja dot. wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  CENA – 100%
 10. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. Nr 20 sekretariat
  w
  terminie do 22.09.2004r. godz. 900
 11. Termin związania ofertą:
  30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.
6 września 2004r. UG Szczurowa