2004-11-19
Zamówienia publiczne / ZAKUP ZESTAWU ASENIZACYJNEGO

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający:
  GMINA  SZCZUROWA
  Adres:  Urząd Gminy. ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY
 3. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  ZAKUP ZESTAWU ASENIZACYJNEGO
  Kod CPV 29370000 – 3
  28213600 – 4
  ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 5. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy.
 6. Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ
 7. Informacja dot. wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  CENA – 100%
 9. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. Nr 20 sekretariat. W terminie do 06.12.2004r. godz. 900
 10. Termin związania ofertą:
  30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT 
17 listopada 2004r. UG Szczurowa