2004-11-15
Zamówienia publiczne / Zakup i montaż stolarki okiennej do dworu w Szczurowej

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

 1.  Zamawiający:
  GMINA  SZCZUROWA
  Adres:  Urząd Gminy, u
  l. Lwowska 2
  32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia:
  PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
 3. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  Zakup i montaż stolarki okiennej do dworu w Szczurowej
  Kod CPV 45421000-4
 5. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH  ANI CZĘŚCIOWYCH.
 6. Termin wykonania zamówienia –  14 dni od daty podpisania umowy i przekazania placu budowy.
 7. Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ
 8. Informacja dot. wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  CENA – 100%
 10. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. Nr 20 sekretariat. W terminie do 01.12.2004r. godz. 900
 11. Termin związania ofertą:
  30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT.
15 listopada 2004r. UG Szczurowa