2004-11-05
Zamówienia publiczne / Zakup kostki brukowej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1.Zamawiający :
GMINA SZCZUROWA
Adres: Urząd Gminy
Ul. Lwowska 2
32-820 Szczurowa

2.Tryb zamówienia
PRZETARG NIEOGRANICZONY

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godzinach w godzinach pracy urzędu.

4. Opis przedmiotu zamówienia
ZAKUP KOSTKI BRUKOWEJ

Kod CPV 288131009-5
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

5. Termin wykonania zamówienia – dwa tygodnie od podpisania umowy

6.Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ

7. Informacja dot. wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
CENA – 100%

9. Miejsce i termin składnia ofert:
Urząd Gminy Szczurowa
Ul. Lwowska 2
Pok. Nr. 20 – sekretariat
W terminie do dnia 15.11.2004 do godz. 9.00

10. Termin związania z ofertą :
30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT

Szczurowa 2004-10-20