2004-10-29
Zamówienia publiczne / ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. Zamawiający:
  GMINA  SZCZUROWA
  Adres: Urząd Gminy Szczurowa,
  ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 2. Tryb zamówienia:  
  PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w godzinach pracy urzędu. 
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  Kod CPV 30231200-9
 5. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert WARIANTOWYCH
 6. Termin wykonania zamówienia:
  14 DNI OD DATY PODPISANIA UMOWY
 7. Warunki udziału w postępowaniu zawiera SIWZ
 8. Informacja dot. wadium:
  ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WNIESIENIA WADIUM
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  CENA – 100%
 10. Miejsce i termin składania ofert:
  Urząd Gminy Szczurowa
  ul. Lwowska 2
  pok. Nr 20 sekretariat
  w terminie do 15.11.2004r. godz. 900
 11. Termin związania ofertą:
  30 DNI OD DATY WYZNACZONEJ DLA SKŁADANIA OFERT
29 paĽdziernika 2004r. UG Szczurowa