2002-11-21
Zamówienia publiczne / Ttermomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczurowej

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 190 z dnia 20.11.2002, POZYCJA 75283


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Zarząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2,
32-820 Szczurowa, , woj. małopolskie, pow. brzeski,
tel. 014 617-47-63,
www.szczurowa.pl, e-mail: ug_szczurowa@mail.zetosa.com.pl,


Ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szczurowej.(PKWiU: 45.32.1)
 1. Miejsce realizacji: Szczurowa.

 2. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 3. Termin realizacji (wymagany) - 30-06-2003 r.
  Termin realizacji (pożądany) - 30-06-2003 r.

 4. Wadium - 3.781,00 zł.

 5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  - cena (koszt) - 100%

 6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50,00 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 31, za zaliczeniem pocztowym.

 7. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Regina Wilaszek, tel. 014 671 47 63, lok. 31, w godz. 08:00 do 15:00.

 8. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Gminy w Szczurowej pok. Nr 24.

 9. Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2002 o godzinie 09:00.

 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2002 o godzinie 09:45 w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Gminy w Szczurowej pok. Nr 11.

 11. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 12. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych